În conformitate cu art. 10 din Legea 76/2002, angajatorii au obligaţia de a comunica către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora, precum și ocuparea locurilor de muncă vacante în termen de o zi de la data ocupării

Conform art. 85 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminata, șomeri in vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de munca sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Angajatorii care încetează raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) ale art.85 din legea sus-menționata anterior termenului de 18 luni sunt obligați sa restituie, in totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de munca sumele încasate pentru fiecare persoana pentru care a încetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului menționat, plus dobânda de referința a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de munca sau de serviciu, daca încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).

Astfel, se apreciază că pentru a beneficia de subvenție în condițiile art. 85 sus-menționat, CIM încheiat în acest sens ar trebui sa fie pe perioada nedeterminata și să înceteze cel devreme la expirarea celor 18 luni prevăzute de lege, chiar daca subvenția se acorda pentru o perioada de 12 luni, in caz contrar angajatorul fiind ținut de restituirea, în totalitate, a sumelor încasate pentru respectiva persoana căreia i-a încetat CIM anterior termenului de 18 luni stabilit expres de lege.

În ceea ce privește acordarea subvenției pe perioada efectuării de către salariat a concediului de odihna aferenta, stabilit și acordat, conform dispozițiilor legale, apreciem ca întrucât legea nu distinge cu privire la acest aspect, subvenția in cauza se acorda inclusiv in respectiva perioada, sub rezerva menținerii active a CIM si a îndeplinirii celorlalte condiționalități prevăzute de lege.

De altfel, apreciem ca in acest sens sunt si dispozițiile alin.(7) al art.85 din Legea nr.76/2002 care prevad ca „Facilitatile prevăzute la alin. (1), (2) si (5) se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute la aceste alineate, precum si pentru perioadele în care persoana se afla in concediu de odihna”.

Facilitățile prevăzute la alin. (1), (2) si (5) ale art. 85 din legea vizata se acorda angajatorilor în situația în care tinerii NEET si persoanele din categoriile mentionate sunt înregistrați ca șomeri în evidenta agentiilor pentru ocuparea forței de muncă județene.

Asadar, apreciem ca pentru a beneficia de subvenție, la momentul angajării, persoana în cauza trebuie sa fie înregistrat ca șomer in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca județene.

Legea nu reglementează însă ca si cauza de încetare a acordării subvenției a încheierii pe parcursul derularii CIM cu respectivul angajator, a unui alt CIM.

De altfel, conform pct.2 din conventia ce se incheie intre angajator si agentia de somaj, prevazuta ca anexa la HG nr.174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

„2. Angajatorul se obliga:

a) sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct. 1 lit. A pe o perioada de cel putin 18 luni de la data încadrării în munca;

b) sa respecte dispozitiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte dispozitii legale in aplicarea acestui articol si acordarea masurii de stimulare;

c) sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, in cazul in care inceteaza raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct. 1 lit. A anterior termenului prevazut la lit. a), pentru care are obligatia de a mentine raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct. 1 lit. A;

d) sa depuna, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale, la agentie, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceste sume, tabelul prevazut de lege in acest sens, insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj si de pe statul de plata, precum si, in situatia incadrarii in munca a unor persoane cu handicap, in conditiile art. 85 din aceeasi lege, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca in raport cu numarul de angajati angajatorul si-a indeplinit obligatia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligația de a angaja persoane cu handicap;

e) sa comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) sa comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare si a contului deținut la banca, inclusiv modificările care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.”

Angajator

Despre autor