Sprijin financiar pentru crescătorii de suine

Prin aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman aduce la cunoștința celor interesați că se poate acorda sprijin financiar pentru investiţiile în locuri de cazare pentru reproducţie şi pentru locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, beneficiarilor, crescători de suine, care desfăsoară activităţi de reproducţie, de creştere sau de îngrășare a suinelor.

Beneficiarii trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/sau bunici şi ferme de reproducţie hibrizi părinţi următorilor beneficiari, crescători de suine, astfel: persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de reproducţie şi a căror capacitate de cazare este de minimum 400 locuri de reproducţie pe beneficiar, pentru investiţii în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie; persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare şi a căror capacitate de cazare locuri porc gras se încadrează pentru construcţia de ferme de reproducţie prevăzute la art. 5 din Legea nr.195/2018, respectiv spaţii de cazare şi dotări; persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de cr

eştere şi îngrăşare, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie hibrizi părinţi, respectiv spaţii de cazare şi dotări.

Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie sunt următoarele: ferme de reproducţie cu capacitate de minimum 400 de locuri care îşi pot mări capacitatea de cazare până la 1.500 de locuri; ferme de reproducţie cu capacitate de cazare de minimum 1.200 de locuri până la maximum 3.000 de locuri.

Dimensiunea acestor ferme se va calcula în funcţie de numărul de locuri de cazare pentru porc gras deţinute în momentul depunerii cererii pentru înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproductive.

Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor prezentei legi sunt: construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei; achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor; costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de şantier, asigurarea utilităţilor, consultanţă şi autorizaţii.

Ajutorul de stat pentru cheltuielile eligibile este de maximum 40% din cost.

Nivelul ajutorului poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din cost, pentru: tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cursul celor 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie; investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; investiţii colective realizate de crescătorii de suine.

Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăşi 90 de puncte procentuale.

Sprijinul prevăzut prin Legea nr. 195/2018 cu modificările și completările ulterioare se derulează prin Direcția pentru Agricultură Județeană, iar pentru a beneficia de el sunt necesare următoarele documente: cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, însoţită de următoarele documente; împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; copie de pe actul constitutiv; dovadă cont activ bancă/trezorerie; pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege; plan cadastral; schiţă validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare porc

gras; pentru exploataţiile cu activitate de reproducţie, copie de pe avizul/înregistrarea/autorizaţia sanitar-veterinară; pentru exploataţiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului.

Cererea de inscriere in program se poate depune pana la 15 septembrie inclusiv.

Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, după înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finanţare la Directia pentru Agricultură Județeană, însoţită de următoarele documente, după caz: studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată; extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia; certificat de urbanism.

Informații suplimentare și clarificări se pot obține la sediul Direcției pentru Agricultură Teleorman sau la tel. 0247315580, fax. 0247315651, email:dadr.tr@madr.ro.

Cornelia RĂDULESCU