Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria va fi reabilitată

Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, a semnat contractul de achiziție publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, finanțat prin P.N.R.R., Componenta C5- Valul Renovării.

Scopul investiției îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific vizează renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Prin intermediul componentei 5- Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului contruit printr-o abordare integrate a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și intiligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului constuit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Principalele lucrări care vor fi executate de către câștigătorul licitației publice, Asocierea S.C. INSTAL POLCON S.R.L. (lider)- S.C. TOTAL CONSTRUCȚII S.R.L. (asociat).

Procedura de licitație s-a derulat prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1136485, pe platforma electronică pusă la dispoziție de SEAP, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Lucrările de intervenții asupra construcției sunt următoarele: anveloparea clădirii (pereți exteriori); placarea planșeului superior; placarea soclului clădirii; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic;

se va executa șarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă; se vor monta jgheaburi, burlane și opritori de zapadă;

se va reface sistematizarea terenului în incintă, pentru a se putea îndepărta apele pluviale cât mai departe de clădire;

se va realiza un trotuar de protecție perimetral, cu lățimea și panta în conformitate cu prescripțiile în vigoare;

lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii reabilitate energetic, inclusiv de refacere în zonele de intervenție; lucrări de refacere a finisajelor fațadelor.

Lucrările de intervenții asupra instalațiilor constau în: modernizarea instalației de încălzire, prin folosirea de materiale și echipamente moderne, cu un randament superior, zonarea regimului de încălzire în funcție de temperatura necesară, de programul orar în care se desfășoară activități în spațiile clădirii; instalare centrală fotovoltaică de producere a energieie electrice din sursă solară, necesară pentru iluminat și producerea apei calde de consum;

lucrări de intervenție la sistemul de distribuție a agentului termic și înlocuirea corpurilor de încălzire din fontă;

lucrări de înlocuire a instalației electrice, a corpurilor de iluminat și a aparatajului de joasă tensiune; montare unitate ventilare cu recuperare de căldură.

Valoarea totală a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții este în cuantum de 3.809.703,73 lei, inclusiv T.V.A., iar durata de execuție este de 6 luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Cornelia RĂDULESCU