Primăriile pot acorda tinerilor terenuri gratuit pentru construcția de case

Primăriile din mediul rural, cu aprobarea consiliilor locale, pot acorda tinerilor terenuri în folosință gratuită pentru construcția de locuințe proprietate personală. Conform legii, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pot solicita primăriilor din mediu rural de care aparțin atribuirea gratuită a unei suprafețe de teren de până la 1.000 mp, pe care să-și construiască o locuință proprietate personală. Suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală pot fi cuprinse între 250 mp și 1.000 mp în comune și satele aparținătoare unităților administrativ-teritoriale.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru ca tinerii să primească teren De această facilitate beneficiază, o singură dată, tinerii care au vârsta între 18 și 35 de ani și care, la data depunerii cererii, precum și la data rezolvării acesteia, nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități.

Ce documente trebuie depuse și care e procedura de atribuire a terenului

Cererea pentru atribuirea terenului se depune la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale în care solicitantul își are domiciliul și va fi însoțită de următoarele documente:

  • copie de pe certificatul de naștere;
  • copie de pe actul de identitate;
  • declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe;
  • declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață de până la 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Dosarul cuprinzând cererea de atribuire a terenului și actele se analizează de consiliul local, care se pronunță asupra acesteia, prin hotărâre. În cazul în care consiliul local decide aprobarea cererii, punerea în aplicare a hotărârii consiliului local de atribuire în folosință gratuită a terenului pentru construirea unei locuințe se face de către primar, în termen de 15 zile de la data aprobării de către consiliul local, pe bază de proces-verbal.

Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea tuturor prevederilor legale în domeniul executării lucrărilor de construcții.

După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Conform legii, prețul de vânzare al terenului se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.

George ZAVERA