Poliția Teleorman recrutează tineri

Inspectoratul de Politie Judeţean Teleorman informează tinerii, absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină politişti, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale MAI.

Astfel, la Şcoala de Agenţi de Poliţie “VASILE LASCĂR” din Câmpina sunt 1000 locuri, iar la Şcoala de Agenţi de Poliţie “SEPTIMIU MUREŞAN” Cluj-Napoca sunt 300 locuri.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Pentru a participa la concursurile de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii.

Condiţii legale de participare: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; g) să aibă un

comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să le fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Mai mult decât atât, candidaţii trebuie să îndeplinească şi nişte criterii specifice: a) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidații care au fost declarați ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere este 05.12.2017.

Termenul limită de depunere a dosarului de recrutare, completat cu documentele necesare este 15.12.2017.

Dosarul de înscriere

Pentru înscriere/recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman următoarele documente: 1 – Cererea-tip de înscriere şi curriculum vitae; 2 – Documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite; 3 – declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 4 – copii ale actului de identitate şi, dacă este cazul, carnetului de muncă/ certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă, livretului militar; 5 – copii ale certificatului de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă ori schimbarea numelui; 6 – Autobiografia; 7 – Tabelul nominal cu rudele candidatului; 8 – Certificatul de cazier judiciar; 9 – Fişa medicală – tip de încadrare in Ministerul Afacerilor Interne ; 10 – Caracterizarea de la ultima instituţie de învăţământ

absolvită sau ultimul loc de muncă; 11 – trei fotografii color 3/4 cm; 12 – două fotografii color 9/12 cm; 13 – un dosar plic.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se efectuează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., la o dată ce va fi stabilită ulterior.

Concursul de admitere cuprinde

  • probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi
  • proba de verificare a cunoştinţelor (test grilă la disciplinele limba română şi limba străină, din conţinutul tematicii de concurs stabilită în sesiunea 2017).

Detaliile privind conţinutul tematicii şi bibliografiei recomandate pentru concursurile de admitere şi calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I, se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ (www.scoalapolitie.ro şi www.scoalapolcj.ro).

Recrutarea se realizează la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, în zilele de marţi, miercuri şi joi, între orele 0900-1200, până la data de 05.12.2017, inclusiv.

C. D.