Inspectoratele școlare trebuie să trimită Ministerului Educației lista școlilor incluse în programul „Masă sănătoasă”

În termen de două săptămâni, inspectoratele școlare trebuie să trimită Ministerului Educației lista școlilor incluse în programul „Masă sănătoasă”, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul nr 3.070 din 15 ianuarie 2024, document prin care sunt aprobate pentru includerea unităților de învățământ în Programul național „Masă sănătoasă” (PNMS) pentru anul 2024.

Potrivit ordinului, evaluarea unităților de învățământ în vederea selecției pentru includerea în Programul național „Masă sănătoasă” (PNMS) se face de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București pe baza unor criterii.

Criteriile de selecție generale pentru includerea în PNMS a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt: principalele niveluri de învățământ cuprinse în oferta educațională a unității de învățământ sunt nivelul primar și nivelul gimnazial, în anul școlar în curs; ponderea crescută a elevilor din categorii defavorizate- preșcolari/elevi cu cerințe educaționale speciale, preșcolari/elevi aflați în sistemul de protecție specială, preșcolari/elevi de etnie romă, preșcolari/elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, raportată la anul școlar în curs; participarea școlară și calitatea educației, analizate în baza următoarelor subcriterii- participarea școlară, raportată la anul școlar anterior celui în care se face selecția, analizată în funcție de nivelul de învățământ; calitatea educației apreciată prin rezultatele școlare obținute de preșcolari/elevi, în funcție de nivelul de învățământ, obținute în anul școlar anterior celui în care se face selecția; calitatea educației apreciat

ă prin procentul crescut de cadre didactice necalificate din numărul total de cadre didactice, raportat la anul școlar în curs; dispunerea geografică izolată a unității de învățământ greu accesibile din cauza condițiilor de mediu- deltă, munte, câmpie, zonă depopulată, raportată la anul școlar în curs; nivelul de marginalizare socioeconomică a localității, potrivit clasificării Băncii Mondiale în studiile „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România” și „Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România”; numărul crescut de burse sociale în unitatea de învățământ, respectiv numărul crescut de preșcolari beneficiari ai prevederilor Legii privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate nr. 248/2015, republicată, raportat la anul școlar în curs.”

În ordin se arată că, în baza criteriilor generale și a subcriteriilor prevăzute, inspectoratul școlar poate stabili criterii de selecție specifice, în baza unei proceduri proprii. Prin procedura proprie, inspectoratul școlar stabilește și punctajul care se acordă pentru fiecare criteriu/subcriteriu, pe niveluri de învățământ, în funcție de particularitățile locale.

În stabilirea criteriilor de selecție specifice inspectoratul școlar poate utiliza și următoarele criterii: rata scăzută de preșcolari cu vârsta de 6 ani care au frecventat grupa mare- nivel preșcolar și nu se regăsesc înscriși în învățământul primar în anul școlar următor; rata scăzută de elevi care au frecventat clasa a IV-a și nu se regăsesc înscriși în clasa a V-a în anul școlar următor; rată scăzută de absolvire a clasei a VIII-a de către elevi; rata scăzută de participare a elevilor la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a; rata scăzută de absolvire a clasei a XII-a/a XIII-a de către elevi; rata scăzută de participare a elevilor la examenul național de bacalaureat.

Cele 450 de școli, aprobate prin H.G. nr. 999/2023, sunt incluse, de drept, în Programul național “Masă sănătoasă”, pentru anul 2024.

Printre acestea se numără și 9 unități de învățământ din județul Teleorman: Școala Gimnazială nr. 1 Lunca, Școala Gimnazială Talpa, Școala Profesională Saelele, Școala Gimnazială „Învățător Marin Bunescu” Suhaia, Școala Gimnazială Putineiu, Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, Școala Gimnazială nr. 1 Islaz, Școala Gimnazială Uda Clocociov, Școala Gimnazială Slobozia Mândra.

Cornelia RĂDULESCU