În Teleorman, doar 1935 rentieri și-au vizat carnetele de rentier agricol

Într-o analiză privind aplicarea legii referitoare la renta agricolă viageră în acest an, conducerea Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură Teleorman precizează că până la data de 20 septembrie 2017 erau înscrise în baza de date a acestei instituții 2.760 carnete de rentier, din care au fost vizate un număr de 1.935 carnete, în valoare de 394.895 euro, respectiv 1.773.389 lei.

Perioada de vizare a carnetelor de rentă viageră expiră la data de 29.09.2017.

Rentierii agricoli care încă nu și-au vizat carnetele trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la centrele județene ale APIA pentru vizarea anuală a carnetelor de rentier agricol. În cazul în care vizarea carnetului de rentier se face de către mandatar, curator ori tutore, aceștia trebuie să prezinte, după caz, o procură autentică, curatelă ori hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

De precizat faptul că renta viageră se acordă persoanelor care au dobândit calitatea de rentier până la data de 31.12.2009. Renta viageră este personală, netransmisibilă și încetează odată cu decesul rentierului agricol.

Rentierul agricol (mandatarul, curatorul ori tutorele) trebuie să prezinte la Centrul județean al APIA de care aparține următoarele documente:

  • carnetul de rentier agricol;
  • contractul / contractele de arendare;
  • actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui;
  • document coordonate bancare;
  • decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Renta agricolă se plătește într-o singură tranșă anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa renta până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor. Moștenitorii se vor prezenta la APIA cu carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de

cont pe numele solicitantului.

George ZAVERA