GAL Câmpia Găvanu – Burdea * Peste 215.000 euro, pentru finanțarea micilor întreprinzători din mediul rural

Asociația Grup de Acțiune Locală „CÂMPIA GĂVANU BURDEA”, cu sediul în comuna Vitănești, a lansat ieri, 10 noiembrie, apelul de selecție a proiectelor pentru măsura: Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL. Teritoriul Asociației Grup de Acțiune Locală „CÂMPIA GĂVANU BURDEA” acoperă 10 unități administrativ teritoriale: 9 comune din județul Teleorman, respectiv: Vitănești, Răsmiresti, Mârzănești, Ștorobăneasa, Brânceni,Țigănești, Poroschia, Furculești și Nanov și o localitate rurală din județul Giurgiu, comuna Toporu. Apelul de selecție proiecte – varianta simplificată – este dedicat micilor întreprinzători din mediul rural. Finanțarea nerambursabilă a proiectelor ce vor fi selectate se încadrează în Măsura 3.1/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali.

Beneficiari eligibili ai acestui apel de selecție proiecte sunt :

Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate din teritoriul GAL;

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în teritoriul GAL în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în categoria micro‐întreprinderilor şi întreprinderilor mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Pentru această măsură de finanțare – M 3.1/6A e alocată suma de 215.098,18 euro, fonduri nerambursabile. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 100.000 euro și mimin 10.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului financiar, conform prevederilor din fișa măsurii SDL, aprobată de MADR și a Ghidului solicitantului M3.1/6A, va fi de 90% din valoarea elibigibilă a investiției. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Data limită de depunere a proiectelor: 11 decembrie 2017, ora 13.00. Proiectele se depun la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală ”Câmpia Găvanu – Burdea” din sat Vitănești, comuna Vitănești, județul Teleorman, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M3.1/6A, postat pe pagina de internet a GAL: www.galcampiagavanuburdea.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală ”Câmpia Găvanu Burdea”, din sat Vitănești, comuna Vitănești, județul Teleorman, Telefon: 0247.331.093, 0766.437.975, E-mail: galcgburdea@gmail.com

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.1/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

George ZAVERA