DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRECEREA UNEI PERSOANE IN INTRETINERE -COASIGURAT 2023

Conform art. 224 lit. b) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății sunt asigurați fără plata contribuției soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.

Astfel, coasigurații unei persoane pot fi:

 • Soțul, soția;
 •  Părinții.

Astfel, soția salariatul poate fi coasigurată acestuia fiind în întreținerea soțului.

Calitatea de coasigurat este condiționată de neobținerea de venituri.

Astfel, persoana pe care salariatul o are în întreținere, pentru a avea calitatea de coasigurat trebuie sa nu realizeze niciun venit.

Conform art. 11 lit. e) din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, din 29.11.2018 aprobate prin OCNAS 1549/2018 documentele necesare sunt:

 • act de identitate valabil la data solicitării original și în copie,
 • documente care sa ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurata,
 • declarație pe propria răspundere a coasiguratului din care sa rezulte ca nu realizează venituri proprii,
 • declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate (în speța prezentata aceasta persoana este salariatul) prin care aceasta declara ca are în întreținere persoana respectiva.

Persoana aflata în întreținere

În ceea ce primește persoana aflata în întreținere, conform art. 77 alin. (3) din Codul fiscal, persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum si a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Deducerea personala se acorda de angajatori tuturor salariaților numai la locul unde aceștia au funcția de baza, contractul individual de munca putând fi cu norma întreagă sau cu timp parțial sau pe durata determinata sau nedeterminata. Funcția de baza poate fi declarata si la contractul cu timp parțial in cazul salariaților pensionați gradul III.

Obligația stabilirii persoanelor aflate în întreținerea contribuabilului in funcție de care se atribuie deducerea personala este in sarcina plătitorului de venit din salarii, la funcția de baza.

Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la plătitorul de venituri din salarii o declarație pe propria răspundere, care trebuie sa cuprindă următoarele informații:

 • datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
 • datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere (numele si prenumele, codul numeric personal).

Declarația pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere, cu excepția copilului minor, trebuie sa cuprindă următoarele informații:

 • datele de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 • datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 • acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere;
 • nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si declaratia cu privire la desfasurarea de activitati agricole, silvicultura si/sau piscicultura;
 • angajarea persoanei aflate în întreținere de a comunica persoanei care contribuie la întreținerea sa orice modificări în situația venitului realizat.

Declarațiile pe propria răspundere depuse în vederea acordării de deduceri personale nu se emit ca formulare tipizate.

Contribuabilul va prezenta platitorului de venituri din salarii documentele justificative care sa ateste persoanele aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri din salarii pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

Daca la un contribuabil intervine o schimbare care are influenta asupra nivelului reprezentand deducerea personala acordata si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat sa instiinteze platitorul de venituri din salarii in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel incat angajatorul/platitorul sa reconsidere nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul.

In situatia in care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior aparitiei evenimentului care modifica, in sensul majorarii, nivelul acesteia, angajatorul/platitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personala reconsiderata odata cu plata drepturilor salariale aferente lunii in care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

Deducerea personala nu se fractioneaza in functie de numarul de ore in cazul veniturilor realizate in baza unui contract de munca cu timp partial, la functia de baza.

Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea salariatului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea salariatului.

Astfel, deducerea personala se acorda de angajatori tuturor salariatilor numai la locul unde acestia au functia de baza, contractul individual de munca putand fi cu norma intreaga sau cu timp partial sau pe durata determinata sau nedeterminata.

Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina platitorului de venit din salarii, la functia de baza.

In situatia in care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior aparitiei evenimentului care modifica, in sensul majorarii, nivelul acesteia, angajatorul/platitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personala reconsiderata odata cu plata drepturilor salariale aferente lunii in care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

Mircea OLTEANU