Contractul de muncă pe perioadă determinată în 2023

Daca ai contract de munca pe perioada determinata beneficiezi de șomaj dacă se va îndeplini următoarea condiție: realizarea unui stagiu de cotizare, de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de șomaj.

In acest caz, persoana a cărei CIM a încetat, pentru ca a ajuns la termenul limita, va beneficia de indemnizația de șomaj atât timp cât este respectata condiția de mai sus.

Dezavantajele contractului pe perioada determinata constau în temerea de a-ti pierde jobul, mai ales in mediul de afaceri în care ne aflam în momentul de față, cei care vor sa facă împrumuturi nu pot cere sume de bani mari, în condiția în care contractul este semnat pentru o perioada determinata de timp.

In rest, cei care au contract de munca pe perioada determinata beneficiază de aceleași drepturi ca și salariații cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

În ceea ce privește încheierea contractului pe durata determinata, dispozițiile art. 83 din Codul muncii republicat, prevăd in mod expres si limitativ cazurile in care contractul de munca poate fi încheiat pe durata determinata, respectiv:

a) înlocuirea unui salariat in cazul suspendării contractului sau de munca, cu excepția situației în care acel salariat participa la greva;

b) creșterea si/sau modificarea temporara a structurii activității angajatorului;

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

d) in situația in care este încheiat in temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de munca;

e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinește conditiile de pensionare pentru limita de vârstă;

f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, in condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) in alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Astfel, se va putea încheia un contract de munca pe durata determinata numai in condițiile art. 83 din Codul muncii. Daca angajările sunt efectuate doar pe perioada determinata si nu se încadrează în prevederile art. 83 din Codul muncii, adică încadrarea in munca pe durata determinata are loc cu eludarea legii, angajatorul poate fi sancționat de inspectoratul teritorial de munca cu ocazia unui control sau ca urmare a unei sesizări pentru nerespectarea legislației muncii în temeiul Legii nr. 108/1999.

Angajarea pe durata determinata prin nesocotirea dispozițiilor legale poate fi sancționată de inspectorii ITM chiar daca nu este prevăzută expres o sancțiune în Codul muncii.

Astfel, in baza art. 19 lit. (i) din Legea inspecției muncii nr. 108/1999, republicata, cu modificările si completările ulterioare, inspectorul de munca, cu ocazia unui control, poate sa dispună angajatorului masuri, in vederea remedierii într-un timp determinat a neconformităților constatate iar nerespectarea acestor masuri se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei conform art. 20 din același act normativ.

Drepturile gravidelor cu contract pe perioada determinata 2023

Potrivit art. 56 din Codul Muncii – cazurile încetării de drept a contractului individual de munca:

(1) Contractul individual de munca existent încetează de drept:

(…)

(i) la data expirării termenului contractului individual de munca încheiat pe durata determinata;

Așadar, chiar daca o salariata este gravida, atunci când contractul de munca pe perioada determinata expira, angajatorul nu are obligația de a-i prelungi contractul.

In acest context, nu discutam despre concedierea salariatei, ci despre un CIM expirat. Tocmai de aceea angajatorul poate alege sa nu prelungească CIM în situația data.

In aceasta situație, salariata poate beneficia de indemnizația de șomaj, dacă a realizat un stagiu de cotizare, de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de șomaj.

Practic, va beneficia de șomaj până va naște, ceea ce îi va conferi mamei dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului.

Articolul 85 din Codul Muncii reglementează si aspectul perioadei de probă. Așadar, salariatul încadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depăși:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;

b) 15 zile lucrătoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;

d) 45 de zile lucrătoare in cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

Preaviz contract perioada determinata

In ceea ce privește preavizul pentru un contract pe perioada determinata este aceeași ca si în cazul oricărui alt contract de munca pe durata nedeterminata.

In cazul concedierii perioada de preaviz este de minimum 20 de zile lucrătoare.

In cazul demisiei termenul de preaviz este cel convenit de părți in contractul individual de munca sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupa funcții de conducere.

Modificare contract durata determinata in durata nedeterminata

Durata contractului individual de munca poate fi modificata prin act adițional ceea ce înseamnă că un contract pe durata determinata poate fi modificat în contract individual de muncă pe durata nedeterminata. Aceasta modificare se poate realiza in mod legal prin act adițional anterior datei de expirare a contractului.

Art. 82 Codul Muncii – forma si condițiile contractului individual de munca pe durata determinată

(2) Contractul individual de muncă pe durata determinata se poate încheia numai în forma scrisă, cu precizarea expresa a duratei pentru care se încheie.

(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

(4) Intre aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata încheiate in termen de 3 luni de la încetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Cu alte cuvinte, 36 de luni este durata maxima pe care poate fi încheiat un contract pe durata determinata, iar aceste aspecte sunt reglementate de art. 84 din Codul Muncii.

De asemenea, alin. (2) al art. 84 prevede si ca, în cazul în care contractul individual de munca pe durata determinata este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

Prelungirea contractului individual de munca

Conform art. 82 alin. (3) din Codul muncii, contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in condițiile prevăzute la art. 83, si după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

Astfel, Codul muncii reglementează prelungirea contractului individual de munca pe durata determinata doar in cazul in care aceste a fost încheiat pe durata unui proiect, program sau lucrări.

Rezulta ca, daca contractul individual de munca a fost încheiat pe durata de

Lasă un răspuns