Concediu creștere copil pentru tată, când mama nu îndeplinește condițiile

În cazul în care mama nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de concediu de maternitate, tatăl copilului poate solicita concediu creștere copil încă de la naștere acestuia.

Astfel, daca mama nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de CCC, tatăl poate solicita concediu pana la împlinirea copilului a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, oricând cu obligația de a anunța angajatorul, cu cel puțin 10 zile înainte de intenția de a-si exercita dreptul la concediul pentru creșterea copilului prin depunerea unei cereri.

La cererea salariatului angajatorul suspenda contractul de munca pana in ziua in care copilul împlinește vârsta de 2 ani.

Conform art. 23 din Normele metodologice de aplicare a OUG 111/2010:

Art. 23 (1) Dreptul reprezentând indemnizația pentru cresterea copilului se cuvine după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care înceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul stimulentului de insertie nu mai realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si solicita revenirea in concediul pentru cresterea copilului, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda de la datele prevazute la alin. (1) lit. a)- d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului ori a incetat realizarea de venituri supuse impozitului.

Prin urmare, suspendarea contractului pentru concediu crestere copil in cazul in care mama nu beneficiaza de concediu de maternitate se poate efectua cel mai devreme la 10 zile de la data nasterii copilului.

Solicitarea concediului de crestere copil pentru tata,conform art. 19^1 din OUG 111/2010 cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 19^1

(1) In vederea solicitarii concediului pentru cresterea copilului, persoanele prevazute la art. 8 alin. (1) si (2) au obligatia sa anunte angajatorul, cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea concediului de maternitate sau, dupa caz, inainte de data estimata de incepere a concediului pentru cresterea copilului, de intentia de a-si exercita dreptul la concediul pentru cresterea copilului prin depunerea unei cereri in format letric sau electronic, in care sa precizeze perioada preconizata a concediului pentru cresterea copilului.

(2) In cazul in care persoana indreptatita nu precizeaza in cererea de acordare a concediului perioada preconizata, angajatorul aproba cererea pentru perioada maxima a concediului pentru cresterea copilului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), adica pana la implinirea copilului a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Totodata, salariatul poate solicita concediu paternal de 10 zile lucratoare + 5 zile in cazul salariatului care a obtinut atestatul de puericultura.

2. Drepturile prevazute si acordate conform OUG nr. 111/2010, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de:

a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2);

c) actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor prevazute de art. 2;

d) dovada privind veniturile realizate, eliberata de angajator/platitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaratia fiscala, prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

e) dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;

f) orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

La dosarul pentru solicitarea drepturilor prevazute de OUG nr. 111/2010 printre alte documente trebuie sa existe depusa dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului.

Art. 6 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010, aprobate prin HG nr. 52/2011, cu modificarile si compeltarile ulterioare, stabileste ca drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si alin. (5) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului/ certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicita dreptul ori livretul de familie si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta. Actele se depun in copie ce va fi confruntata cu originalul la depunerea acestora.

Mircea OLTEANU