Clarificări pentru beneficiarii de microgranturi în domeniul agroalimentar

Având în vedere prevederile legale potrivit cărora „beneficiarul ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, împreună cu documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MADR/APIA să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant”, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce clarificări beneficiarilor Măsurii M1- Microgranturi în domeniul agroalimentar.

Astfel, toate documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor și care urmează a fi încărcate în IMM Recover de către aplicanții eligibili ai Măsurii M1, vor purta sintagma „decontat din microgrant”, asumată prin semnătură beneficiarului (facturi, ordine de plată, extras de cont etc.).

Conform Ghidului solicitantului, cheltuielile cu achizițiile de terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate sau rambursări la credite, linii de credite, leasing, dobânzi aferente acestora, garanțiile de orice fel precum și TVA-ul deductibil, nu sunt considerate cheltuieli eligibile prin Măsura 1- Microgranturi în domeniul agroalimentar.

Cheltuielile eligibile angajate după data de 1 februarie 2020 sunt: cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari; datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate; cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă; cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale; cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale; cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul

statului şi bugetele locale.

Cheltuielile efectuate din micrograntruri trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

Cornelia RĂDULESCU