Certificatele de producător se pot obţine doar cu viza structurilor asociative înregistrate la primării

Certificatele care atestă calitatea de producător agricol a persoanelor fizice vor fi tipărite de către Compania “Imprimeria Naţională” – S.A. pe formular tipizat, cu matcă, grafică cu elemente de securizare, în carnete de câte 100 de bucaţi, pe hârtie offset, cu copertă, numerator cu 5 cifre, bandă tricoloră şi stema ţării. Acestea vor avea valabilitatea de un an. Primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale răspund de asigurarea necesarului de certificate de producător, de corecta întocmire şi eliberare, precum şi de evidenţa acestora.
Conform noilor reglementări, certificatele de producător agricol se eliberează de către primării doar în baza atestatului profesional emis de către asociaţiile profesionale ale producătorilor agricoli înregistrate pe raza respectivei unităţi administrativ teritoriale. Conform Ordonanţei de Guvern referitoarare la reglementarea comerţului cu produse agroalimentare în pieţe “atestarea profesională a solicitanţilor de certificat de producător se realizează de către structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, legal constituite şi organizate la nivel judeţean/regional/naţional”, precum şi de către „structurile teritoriale de consultanţă agricolă”.

Asociaţiile profesionale ale producătorilor agricoli trebuie să se înregistreze la primării
Asociaţiile profesionale ale producătorilor agricoli se vor înregistra la primării depunând certificatul de înregistrare fiscală (CUI), hotărârea judecătorească de constituire, statutul şi completările la statut, bilanţul contabil anual pentru anul anterior înregistrării, documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezentativă la nivel naţional. Respectivele organizaţii (asociaţii) vor furniza, potrivit statutului propriu, servicii de consultanţă, informare şi atestare profesională a solicitanţilor de pe raza teritorială a unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale unde sunt înregistrate. De asemenea, tot ele vor atesta profesional solicitanţii de certificate de producător, în concordanţă cu produsele vegetale/zootehnice, suprafaţa cultivată, efectivele de animale, pe sortimente şi cantităţi estimate, pentru valorificare, declarate pe propria răspundere.
Persoanele care nu intră în posesia vizei de atestare profesională, din partea asociaţiilor profesionale ale producătorilor agricoli, nu vor putea obţine certificate de producător agricol, încălcarea acestei prevederi de către primar fiind sancţionată de lege.

George ZAVERA