CAS Teleorman: Consultări și negocieri pentru aprobarea metodologiei de aplicare a Contractului-cadru

A fost stabilit programul întâlnirilor reprezentanților Casei Naționale de Sănătate cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical.

Aceste întâlniri sunt organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021- 2022.

În perioada 26 aprilie-7 mai 2021 vor avea loc consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, segmentul de asistenţă medicală fiind: asistenţa medicală primară; asistenţa medicală dentară; asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice; asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală; asistenţa medicală spitalicească; asistenţa medicală de reabilitare şi recuperare în unități sanitare cu paturi; dispozitive medicale acordate în ambulatoriu; asistenţa de îngrijiri medicale la domiciliu; asistenţa de îngrijiri paliative la domiciliu; asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice; prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu; consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat.

În perioada 10-11 mai 2021 vor avea loc negociei cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România.

Cornelia RĂDULESCU