APM Teleorman: Autorizația de mediu

Agenții economici sunt informați de catre Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman că este interzisă funcționarea fără autorizație de mediu pentru activitățile de mediu care fac obiectul procedurii de autorizare din punctul de vedere al protecției mediului.

Conform predevederilor legale, toți agenții economici care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului, trebuie să se supună procedurii de reglementare pe linie de mediu și să solicite autorizația de mediu.

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii pentru desfășurarea activităților existente, dar și pentru începerea unor activități noi.

La solicitarea unei autorizații de mediu sau cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizații existente, cel care desfășoară activitatea este obligat să depună la APM Teleorman un dosar care să conțină următoarele documente: cererea pentru emiterea autorizației de mediu; fișa de prezentare și declarație, potrivit anexei nr. 2 din Ordinul MMDD nr. 1798/2007, cu modificările ulterioare; certificat de înmatriculare/certificat constatator; copia actului de proprietate/închiriere sau concesionare de spațiu; copia contractelor perfectate cu prestatorii de servicii (alimentare cu apă, evacuarea apei uzate, energie electrică, deșeuri reciclabile, deșeuri menajere); planul de situație și planul de încadrare în zonă a obiectivului; dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu, în valoare de 500 lei, conform legii.

APM Teleorman verifică amplasamentul, analizează documentele, stabilește dacă sunt necesare informații, acte sau documente suplimentare, pe care le solicită în scris titularului activității.

Pentru activitățile noi, pentru care a fost emis acordul de mediu, APM Teleorman, după derularea etapelor enumerate, face publică decizia de emitere a autorizației de mediu și programul de consultare a documentelor, care se afișează la sediul APM și se postează și pe pagina de internet a agenției.

Decizia de emitere a autorizației de mediu poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.

Termenul de eliberare a autorizației de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depumerii documentației complete.

Pentru activitățile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, APM Teleorman întocmește îndrumătorul cu problemele rezultate din analiza inițială a documentației, lista autorizațiilor și avizelor necesare emise de alte autorități și efectuarea bilanțului de mediu, dacă este cazul.

După executarea bilanțului de mediu, titularul activității prezintă la sediul APM un raport conținând concluziile bilanțului de mediu și recomandări pentru elementele programului pentru conformare.

Raportul cu concluziile bilanțului de mediu este supus dezbaterii publice, iar după aceea APM Teleorman, împreună cu titularul activității și cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul, concluziile dezbaterii publice și stabilește dacă emite autorizația de mediu, cu sau fără un program de conformare.

Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate curentă sau anterioară.

Titularul activității prezintă la sediul agenției, după acceptarea programului pentru confirmare, următoarele documente: programul pentru conformare în redactare finală; fișa de prezentare și declarația completată cu instrucțiunile de întreținere și de exploatare a instalațiilor de depopulare, după caz.

APM Teleorman face publică decizia de emitere a autorizației de mediu și programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișarea la sediul propriu și postarea pe pagina de internet.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afișării. La expirarea acestui termen, se eliberează autorizația de mediu.

Cornelia RĂDULESCU