APM Teleorman: Activități desfășurate în luna noiembrie

Activitatea Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman are la bază o strategie care include direcții de acțiune pentru promovarea și optimizarea performanțelor profesionale la nivelul serviciilor și compartimentelor de specialitate din cadrul instituției.

Serviciul Monitorizare și Laboratoare, care se ocupă cu monitorizarea permanentă a calității aerului prin stațiile automate care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, a desfășurat următoarea activitate: 28 măsurări medii zilnice la poluantul pulberi în suspensie-fracțiunea PM 10, la stația TR-1, situată în Alexandria; 430 măsurări medii orare la poluanții atmosferici SO2, O3 și CO la stația TR-2, situată în Turnu Măgurele; 3474 măsurări medii orare la poluanții atmosferici SO2, NO, NO2, NOxO3, CO, la stația TR-3, amplasată în Turnu Măgurele; 132 măsurări medii orare la poluanții atmosferici SO3, O3 și CO, la stația TR-4, amplasată în Turnu Măgurele; 2073 măsurări medii orare la poluanții atmosferici SO2, O3 și CO, la stația TR-5, amplasată în Zimnicea.

În cursul lunii noiembrie 2017, la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din cadrul RNMCA nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Acest serviciu a asigurat punerea la dispoziția publicului a informațiilor privind calitatea aerului înconjurător, la nivelul județului Teleorman, pe baza datelor furnizate de stațiile automate ce fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, astfel: s-au întocmit, pentru a fi afișate pe site-ul APM Teleorman, 30 buletine informative zilnice privind calitatea aerului înconjurător și un raport lunar privind evoluția indicelui general de calitate a aerului în județul Teleorman pentru luna octombrie.

Pentru pulberile sedimentare, s-au efectuat: 7 determinări pentru cele prelevate în localitățile urbane Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea (probe medii lunare). Concentrația maximă admisibilă (17g/m2/lună) nu a fost depășită.

În domeniul precipitațiilor, s-au făcut: 4 analize la probele de apă provenite din precipitații, prelevate în punctul de control „sediul APM” din Alexandria. Indicatorii analizați au fost: pH, conductivitate electrică, sulfați, cloruri, azotați, aciditate/alcalinitate.

Precipitațiile s-au caracterizat, în general, prin pH neutru și conținut ionic total redus, ceea ce marchează influența surselor de poluare aflate la distanțe mari sau medii față de punctul de măsurare.

Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Zimnicea derulează un program standard de prelevare și măsurare a radioactivității mediului 11 ore pe zi, în luna noiembrie efectuând 1055 măsurări, din care: 647 măsurări la aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă brută (Dunăre), apă freatică (fântână), sol, fond natural, factor de stabilitate, factor de etalonare; 408 măsurări orare ale debitului de doză gama absorbită în aer.

Valorile măsurate s-au încadrat în limitele fondului natural.

Pentru zgomotul ambiant s-au efectuat 40 de măsurări pe artere de circulație (stradă de categoria tehnică II, de legătură, stradă de categoria tehnică III, de colectare), în interiorul zonelor funcționale (piețe, parcuri) din localitățile urbane Alexandria, Tr. Măgurele, Roșiorii de Vede, Zimnicea și Videle.

S-au înregistrat 14 depășiri ale valorilor limită admisibile, conform STAS 10009/1988 „Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot”, datorită traficului rutier (3 depășiri în Alexandria, 2 depășiri în Roșiorii de Vede, 3 depășiri în Zimnicea, 5 depășiri în Videle și o depășire în Tr. Măgurele).

Pentru calitatea apei s-au efectuat 6 expertize fizico-chimice la probele de ape uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă (s-au efectuat 60 de indicatori).

Pentru evaluarea calității apelor uzate s-au efectuat determinări la indicatorii fizici, indicatorii de salinitate, nutrienți, alți indicatori chimici relevanți (materii în suspensie, detergenți).

Prestările de servicii în activitatea de laborator și realizarea de venituri au constant în: 6 analize aer emisie; o analiză zgomot; 4 analize sol.

Cornelia RĂDULESCU