Ajutorul de deces a crescut de la 3.131 lei la suma de 4.162 lei

Începând cu data de 6 ianuarie 2018, ajutorul de deces în cazul decesului persoanelor asigurate sau al pensionarilor a crescut cu 1.031 lei față de anul 2017, ajungând la suma de 4.162 lei. De asemenea, a crescut și ajutorul de deces în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la suma de la 2.081 lei, față de 1.566 lei cât a fost în anul 2017.

Conform site-lui oficial al Casei județene de Pensii Teleorman, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, de ajutorul de deces beneficiază o singură persoană, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2018 ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

  • Casa Județeană de Pensii Teleorman în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • Instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt : cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificatul de deces; actul de identitate al solicitantului; acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar; dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Aceste acte se prezintă în original și în copie.

După caz, la dosar se mai depun : act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original); în cazul salariaților decedați – extras de pe REVISAL eliberat de unitatea angajatoare.

George ZAVERA

About The Author