Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman: Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Unul dintre cele cinci servicii și compartimente ale Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman este Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu (CFM), care își desfășoară activitatea în domeniile: Deșeuri; Substanțe active Chimice Periculoase; Biodiversitate; Sol, Subsol și Dezvoltare Durabilă, Proiecte.

Serviciul CFM monitorizează implementarea legislației de mediu în domeniul gestionării deșeurilor la nivel județean, colaborează la elaborarea și monitorizarea planurilor de gestionare a deșeurilor, aprobă transporturile de deșeuri periculoase pe teritoriul României, identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date și informații referitoare la generarea și gestionarea deșeurilor, asigurând instruirea acestora, colectează, validează și prelucrează date și informații privind gestionarea deșeurilor, în conformitate cu legislația actuală în domeniile: generarea și gestionarea deșeurilor municipale și industriale; deșeuri de ambalaje; deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) și vehicule scoase din uz (VSU); deșeuri de baterii și acumulatori; echipamente cu PCB/PCT; uleiuri uzate; nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești; depozitarea deșeurilor și incinerarea deșeurilor și transportul acestora în țară.

Activitățile din domeniul gestiunea substanțelor chimice și preparatelor periculoase constau în acțiuni privind: monitorizarea implementării legislației de mediu în domeniul chimicalelor, la nivel județean și înaintarea rapoartelor către Agenției Naționale pentru Protecția Mediului privind acțiunile de implementare a legislației referitoare la chimicale; identificarea operatorilor economici care trebuie să raporteze date și informații referitoare la chimicale și asigurarea instruirii acestora și colectarea, validarea și prelucrarea datelor și informațiilor în domeniul chimicalelor, conform cerințelor legale în vigoare privind: importatorii și exportatorii de substanțe și preparate sub incidența procedurii PIC; substanțele care depreciază stratul de ozon și operatorii economici care desfășoară activități cu aceste substanțe; gazele florurate cu efect de seră și operatorii economici care desfășoară activități cu aceste substanțe; clădirile care conțin azbest în construcție, articolele și materialele cu conținut de azbest care devin deșeuri, depozitele cu deșeuri de azbest; operatorii economici care desfășoară activități cu mercur și metale grele; operatorii implicați și substanțele restricționate conform Regulamentului 552/2009 și operatorii implicați în activități cu substanțe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006. Domeniul gestiunea substanțelor chimice elaborează și rapoarte privind starea mediului la nivel județean, în domeniul chimicale.

Serviciul CFM participă la elaborarea și implementarea programelor și proiectelor în domeniul protecției naturii, conservarea speciilor și habitatelor care urmează a fi finanțate din bugetul național sau din alte surse, cu consultarea ANPM, implementează și sprijină politicile și strategiile privind educația ecologică și conștientizarea publicului în domeniul ariilor protejate.

Activitățile desfășurate în implementarea directivelor „Habitate” și „Păsări” sunt: supravegherea modului de administrare a ariilor naturale protejate prin verificarea modalității de respectare a obligațiilor stipulate în legislația de mediu; verificări efectuate în comun cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu-Serviciul Comisariatul Județean Teleorman în următoarele arii naturale protejate: Rezervațiile naturale Pădurea Troianu, Pădurea Pojorâtele și Ostrovul Gâsca, Siturile Natura 2000 ROSPA0102 Suhaia, ROSCI 0386 Râul Vedea, ROSPA0146 Valea Câlniștei, ROSPA0148 Vitănești Răsmirești; verificarea respectării legislației de către autoritățile publice locale din siturile Natura 2000 menționate; propunerea de proiecte în vederea realizării unor măsuri pentru managementul durabil al ariei naturale protejate și limitarea intervenției antropice în limita capacității de suport a capitalului natural prin acțiuni de conservare a speciilor de interes comunitar a siturilor declarate arii de protecție avifaunistice, conștientizarea comunităților locale și reamenajarea zonelor specifice habitatului speciilor protejate; emiterea autorizațiilor de recoltare, capturare, achiziție și comercializare a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică, precum și a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate și promovarea educației ecologice prin acțiuni dedicate evenimentelor ecologice din Calendarul Ecologic.

În domeniul solului și subsolului, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman desfășoară activități specifice în scopul inventarierii, investigării, evaluării, remedierii și monitorizării zonelor în care solul și subsolul sunt contaminate și realizează procedurile, bazele de date și rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenției.

În domeniul dezvoltării durabile și proiectelor, se monitorizează implementarea Planului Local de Acțiune pentru Protecția Mediului, APM Teleorman fiind responsabilă de implementarea proiectului în aria naturală protejată Balta Suhaia.

Cornelia RĂDULESCU