A.P.M. Teleorman: Acordul de mediu

Agenții economici sunt obligați să solicite acordul de mediu pentru proiecte de investiții noi sau pentru modificarea celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, care au impact asupra mediului.

Acordul de mediu este emis de Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, după parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice și private, conform legii.

Titularul proiectului, care solicită emiterea acordului de mediu, trebuie să depună la APM Teleorman un dosar cu următoarele documente: notificare tip privind intenția de realizare a proiectului; certificat de urbanism privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; plan de situație; plan de încadrare în zonă; dovada achitării tarifului pentru aprobarea lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente.

Acestor documente li se vor anexa coordonatele amplasamentului proiectului în sistem de proiecție Stereo*70.

În termen de 10 zile de la depunerea documentației, APM Teleorman informează titularul referitor la: clasarea notificării (pentru proiectele care nu intră sub incidența legislației privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice) și transmiterea unui punct de vedere cu precizarea „Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată.”; respingerea justificată a solicitării acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restricții de construire stabilite prin legislația din domeniul protecției mediului, precizându-se neconformitățile constatate și actele normative nerespectate; decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele activităților care intră sub incidența OUG nr. 57/2007 (cu modificările ulterioare).

Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului necesită, în anumite cazuri, o evaluare adecvată a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, pentru a fi obținută aprobarea oricărui proiect public sau privat.

Evaluarea impactului asupra mediului se realizează prin informarea și consultarea tuturor autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului și participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT), organizată la nivelul județului.

Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de investiție au fost demarate sau realizate.

Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Cornelia RĂDULESCU