Vizarea carnetelor de rentier agricol, până la data de 31 august

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește celor interesați că vizarea carnetelor de rentier agricol, pentru renta agricolă viageră aferentă anului 2019, se poate face până la data de 31 august 2020. Pentru obținerea vizei pe carnetul de rentier agricol, rentierii se pot prezenta personal la Centrele județene ale APIA, dar pot fi reprezentați și prin mandatar / curator / tutore.

Rentierul agricol sau, după caz, persoana care îl reprezintă va avea asupra sa următoarele documente în original:

  • Carnetul de rentier agricol și actul de identitate al solicitantului. După caz, solicitantul trebuie să prezinte decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II sau decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.
  • Procură notarială autentificată / curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în original, din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
  • Contractul / contractele de arendare încheiat / încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat / încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;
  • Cont bancar pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei;
  • Declarația pentru obţinerea vizei anuale.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2019 poate fi încasată de moştenitorii săi legali, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de documente justificative.

George ZAVERA