Ultimele zile pentru depunerea declarațiilor de venit

Mii de teleormăneni sunt obligaţi să depună declarațiile de venit pentru anul trecut. Termenul limită de depunere este 25 mai 2017.

Ziua de 25 mai 2017 este termen final pentru declararea veniturilor de altă natură decât cele salariale înregistrate pe anul 2016.

Contribuabilii vizați trebuie să depună la Fisc una dintre următoarele declarații:

  • 200 – ”Declarație privind veniturile realizate din România”;
  • 201 – ”Declarație privind veniturile realizate din străinătate”;
  • 221 – ”Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”. De asemenea, este ultima zi de depunere a formularului
  • 230 – ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor”.

Formularul 200 se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2016, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Formularul 201 – „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul 2016, condiția de rezidență prevăzută în Codul fiscal, care au realizat în anul 2016 venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate.

Formularul 221 – „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit” se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în anul 2017, în mod individual, venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Formularul 230 – ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor” se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în următoarele situații: au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările și completările ulterioare și solicită restituirea acestora, sau optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.Toate declarațiile se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

C. DUMITRACHE