Rentierii agricoli îşi pot viza carnetele începând cu 1 martie 2014

Persoanele care deţin calitatea de rentieri agricoli se pot prezenta, începând cu data de 1 martie 2014, la sediul din Alexandria al Centrului judeţean Teleorman al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru vizarea carnetelor, aceasta fiind o condiţie esenţială pentru a putea beneficia de sumele cuvenite pe anul 2013. Vizarea carnetelor de rentier agricol se face în perioada 1 martie – 31 august 2014.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Rentierul agricol trebuie să prezinte carnetul de rentier, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare (opţional), decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
100 euro/an/ha vândut şi 50 euro/an/ha arendat
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat, pentru care s-a încheiat acord cu investitorul, şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafeţele mai mici de un hectar suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată.
Renta viageră se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care renta este datorată, iar aceasta încetează la data decesului rentierului.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi doar dacă, până la 31 august 2014, vor depune la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă’ (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

George ZAVERA