Registrul Agricol în format electronic va fi introdus începând cu anul 2020 !

Gestionarea Registrului Agricol în format electronic se va face din bugetele ANCPI și primăriilor.

Introducerea Registrului Agricol electronic, în locul Registrului Agricol pe format de hârtie trebuia făcută de către primării, conform legii, începând din luna ianuarie 2018. Urmare a unor probleme legate de asigurarea finanțării și a softului necesar, implementarea acestei prevederi legale nu a avut loc, introducerea Registrului Agricol electronic fiind amânată pe termen nelimitat.

Potrivit legii, fiecare imobil situat în intravilanul localităților se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii și numărul administrativ, atribuite de către autoritățile administrației publice locale și, după caz, după numărul cadastral. Fiecare proprietate situată în extravilanul localităților, atât în cazul clădirilor, cât și în cel al terenurilor, cu sau fără construcții, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici. Terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în dezbatere publică, începând cu data de 29 iulie 2019, pe site-ul Ministerului Agriculturii, va fi promovată o Hotărâre de Guvern prin care se vor face schimbări în legislația referitoare la introducerea Registrului Agricol în format electronic.

Art. 1. − Se aprobă registrul agricol în format electronic pentru perioada 2020−2027. Cheltuielile privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum și din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, după caz.

Art. 3. − În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se aprobă Ghidul utilizatorului pentru aplicația informatică Registrul Agricol Național. Art. 4. − Registrele agricole în format electronic pentru perioada 2020−2027 se elaborează potrivit formularelor aprobate prin prezenta hotărâre.

Proiectul de hotărâre include și anexa cu formularele registrului agricol electronic.

George ZAVERA