Peste 50.000 de hectare de la stat, concesionate tinerilor fermieri

La nivel național, o suprafață de peste 50.000 de hectare teren arabil, din proprietatea statului, aflată în administrarea ADS, va fi concesionată tinerilor conform Legii 226/2016. Condițiile pe care tinerii trebuie să le îndeplinească pentru a primi teren de la stat, în arendă sau concesiune, fac obiectul unui act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii. Normele de aplicare elaborate de către MADR vizează atât condițiile de eligibilitate, cât și documentația necesară și procedura de atribuire. Contractele se vor încheia pe o perioadă de 20 de ani, cu posibilitate de prelungire pe încă 10 ani, iar suprafața maximă per beneficiar este de 50 de hectare.

Pentru a concesiona sau arenda teren de la stat, prin ADS, tinerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  • să fie persoane fizice, cu vârstă de până la 40 de ani, neîmpliniți la data depunerii cererii de principiu pentru concesionare sau arendare;
  • să se stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă, ca șef al respectivei exploatații, în anul de cerere;
  • să dețină diplomă de studii de profil: diplomă universitară de studii în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplomă de absolvire studii-liceale, post liceale sau școli profesionale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, emise de unități de învățământ acreditate;
  • să aibă domiciliul situat pe raza teritorială a județului unde se află terenul solicitat spre concesionare sau arendare;
  • să nu fi avut contracte încheiate cu ADS, reziliate din culpa sa, sau restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS;
  • să se angajeze, în scris, că va înființa o fermă, astfel cum este definită în Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare, în termen de 1 an de la data semnării contractului;
  • să se angajeze, în scris, că se va constitui într-o formă de organizare potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1991 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, în termen de 1 an de la data semnării contractului.

Cererile se vor depune la sediul Agenției Domeniilor Statului, din București, Str. Știrbei Vodă nr. 43, Sector 1, în format letric sau electronic la adresa de email agenția@domeniilestatului.ro

După încheierea termenului de depunere, dosarele vor fi analizate de o comisie formată din 5 membri, numită prin decizia directorului general al ADS, rezultatele fiind consemnate într-un proces verbal. ADS emite răspunsul privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de principiu a condițiilor de eligibilitate, în maxim 30 de zile de la data încheierii termenului de depunere a cererilor.

Contractul de concesiune se încheie pentru o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de maximum 10 ani, dacă se notifică ADS în acest sens, în scris, cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării contractului. Pe durata primilor cinci ani contractuali, pentru terenurile concesionate tinerii fermieri vor achita la ADS 50% din cuantumul redevenței aferentă unui an.

George ZAVERA