Penalii, ocrotiți de cine?

La sesizările unor agenți economici, dar și ale unor persoane din interiorul sistemului, ziarul nostru a semnalat de-a lungul timpului comportamentul abuziv și starea de incompatibilitate în care s-a aflat șefa inspecției fiscale din cadrul Administrației Finanțelor Publice Teleorman, Floriana Mitroi.

Poate că unora sintagma “comportament abuziv” ar putea să li se pară prea dură, dar realitatea confirmă întru-totul această aserțiune. Pentru că Floriana Mitroi e pentru unii contribuabili “mumă”, iar pentru alții “ciumă”. Iar pentru a-și realiza scopurile profesionale și personale îi terorizează pe bieții subalterni, care trebuie să facă pe dracu-n patru pentru ca proiectele de rapoarte de verificare să iasă cu vrea șefa. Adică, ori ca agentul economic controlat să fie “scos la vopsea”, ori să fie “scos din joc”. Iar asta nu face altceva decât să-i șicaneze pe subalterni și să bulverseze programele de control.

Dar pentru ca cititorii noștri să înțeleagă mai bine situația, republicăm mai jos petiția adresată de subalterni conducerii Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești.

”Colectivul din cadrul AJFP Teleorman – Activitatea de Inspecție Fiscală vă duce la cunoștință faptul că de o bună perioadă de timp, în cadrul Activității de Inspecție Fiscală se întâmplă fapte de o gravitate deosebită, care afectează atât imaginea instituției, cât și buna funcționare și a rezultatelor acesteia.

Dorim să subliniem că prezenta petiție este întocmită de salariați din cadrul serviciilor de inspecție fiscală, persoane juridice nr.1 și nr. 3, dar aceasta este susținută și de ceilalți salariați din cadrul Activității de Inspecție Fiscală, însă, fiind în teritoriu și de teamă, deocamdată se feresc să vorbească.

Faptele ce urmează să vi le prezentăm sunt cunoscute de întreaga instituție, de conducerea acesteia, precum și de organele de conducere superioare din cadrul DGRFP Ploiești.

De aproximativ un an de zile, colectivul A.I.F. din cadrul AJFP Teleorman este supus unor condiții de muncă stresante, unor presiuni și tensiuni nejustificate de către conducere, respectiv de Șeful Administrației Adjunct-Inspecție Fiscală – d-na Mitroi Floriana care, cu bună știință, săvârșește următoarele:

 • – încalcă în mod vădit prevederile Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, care ar trebui să reprezinte fundația pentru o bună funcționare a inspecției fiscale, în sensul că nu respectă termenele stabilite prin această lege, privind valorificarea actelor administrativ fiscale, nu respectă forma și conținutul formularelor-modele care se întocmesc cu ocazia inspecției fiscale, impunând modificarea acestora după bunul plac și condiționând permanent aprobarea actelor de control, obligă echipele de inspecție să semneze alte documente decât cele prevăzute în procedurile legale, cu scopul de a le atrage răspunderea pentru eventualele abuzuri (de exemplu: procesele verbale sunt avizate de șefii de serviciu, deși legea nu prevede acest lucru, adresele care ies din unitate sunt semnate atât de șefii de serviciu cât și de membrii echipei de inspecție fiscală);
 • – pasează responsabilitatea de la Șeful de serviciu, la Șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală, și invers, generează elemente de stres și disfuncționalități, șicanează nejustificat echipele de inspecție fiscală (inspectorii sunt rechemați din teren, deși aceștia au ordine de serviciu emise și sunt în alte localități, pentru a efectua ”printre picături” diverse alte acțiuni necuprinse în programul de activitate, sau pur și simplu pentru a fi trași la răspundere nejustificat, cu scopul de a crea tensiune la locul de muncă și a umfla cheltuielile pe care inspectorii le efectuează cu transportul);
 • – nu respectă programul de activitate, în care în mod intenționat alocă termene de 2-3 zile pentru fiecare acțiune (neținând cont de perioada ce urmează a fi verificată, complexitatea acțiunii, distanța până la contribuabil sau natura activității acestuia). În această perioadă ordinele de serviciu sunt semnate la jumătatea sau la sfârșitul primei zile în care începe acțiunea respectivă. Se trasează sarcini suplimentare membrilor echipei de inspecție, efectuarea altor acțiuni neprogramate, nu se permite echipei de inspecție să se deplaseze pentru efectuarea acțiunii, pe motiv ca aceasta să fie prezentă pentru discuții cu șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală pe tema unor acte încheiate dar nevalorificate, într-o perioadă precedentă. Au fost situații când un membru al echipei de inspecție a fost reținut la birou pentru a întocmi diverse alte acte solicitate de către alte departamente ale instituției – zilele fiind pierdute pentru inspecția fiscală aflată în desfășurare. În momentul în care vine dimineața la serviciu, echipa de inspecție fiscală întreabă ce trebuie să facă, d-na inspector punându-i să aștepte că nu are timp de ei;
 • – modifică (mâzgălește) în mod nejustificat proiectele de rapoarte de inspecție fiscală, adresând diverse întrebări, solicitând diverse documente suplimentare, lămuriri lipsite de sens, care conduc la redactarea repetată a acestor documente, documente care după ce au fost modificate conform celor dispuse de către șeful de administrație adjunct-inspecție fiscală, sunt ”reanalizate” și ”recorectate” de către acesta, fiind dispuse din nou modificări sau deplasarea echipei de inspecție la contribuabil pentru ridicarea de noi documente sau situații. Întotdeauna acestea nu au ca rezultat modificarea cuantumului constatărilor, ci doar șicanarea echipelor de inspecție fiscală și pierderea din timpul alocat altor inspecții, care și așa este foarte scurt;
 • – tergiversează în mod nejustificat valorificarea actelor fiscale, întârzie în mod inteționat comunicarea debitelor stabilite prin acestea către biroul juridic, pentru înscrierea instituției la masa credală, în sensul că deși adresele pentru înaintarea/comunicarea acestora sunt întocmite la timp de echipele de inspecție fiscală, d-na Mitroi Floriana le semnează și înaintează după termenul legal pentru înscrierea la masa credală (aceste aspecte se pot verifica cu ușurință urmărind cele întâmplate în derularea inspecțiilor fiscale la SC PANOREA TEXTIL SRL -Turnu Măgurele, SC PROD SERV SRL și CABINET AVOCAT VLAD);
 • – a instaurat un mecanism eficace pentru a se putea disculpa de faptul că tergiversează în mod nejustificat finalizarea și valorificarea actelor de control, interzicând persoanelor desemnate (secretarei) să se ocupe de repartizarea/înregistrarea în registrele specifice a actelor ce se întocmesc cu ocazia acțiunilor de inspecție fiscală, să înregistreze documentele. Astfel, prin nealocarea de numere de înregistrare pentru documentele respective, echipele de inspecție nu pot face dovadă că au întocmit și predat la termen documentele;
 • – refuză în mod nejustificat aprobarea concediilor legale de odihnă, deși de cele mai multe ori, inspectorii din subordine au solicitat aprobarea a una sau două zile din concediul legal de odihnă pentru rezolvarea unor situații de urgență (analize și investigații medicale, însoțirea unor membrii ai familiei aflați în indisponibilitatea de a se deplasa singuri la instituțiile medicale, tratamente prescrise de medicul specialist), deși aceștia au precizat în mod clar că există situații care nu pot suporta amânare, precum și faptul că efectuarea zilelor de concediu reprezintă un drept fundamental conform legislației în vigoare;
 • – a instaurat al doilea mecanism în ceea ce privește ”cererile de concediu”, în sensul că a interzis personalului din cadrul AJFP Teleorman care are ca sarcină de serviciu să primească cererile respective, să aloce numere de înregistrare pentru acestea în registrele oficiale ale instituției. Astfel, cererile de concediu le ține în mod intenționat ”la mapă”, zile întregi, până în ziua în care persoanele care au ca obligație înregistrarea și înaintarea cererilor de concediu, în sensul de a le interzice să mai primească astfel de documente;
 • – Doamna director Mitroi Floriana – Șef Administrație Adjunct – Inspecție Fiscală, are un comportament aflat în afara codului etic și moral al unui funcționar public, utilizând un limbaj nepotrivit pentru o bună desfășurare a activității în cadrul instituției (ridică tonul și jignește echipele de inspecție și personalul din subordine, șicanează zilnic în diferite feluri personalul subordonat, a creat și menține o atmosferă foarte tensionată în colectivul A.I.F.). Față de acest aspect menționăm că secretarei activității de inspecție fiscală i s-a trimis de către d-na Mitroi Floriana un mesaj pe telefonul mobil care a culminat cu cuvântul ”nemernico”. Altă dată, d-na Sandu Mariana a fost făcută ”nesimțită” și acuzată pentru o faptă care s-a dovedit a fi neadevărată;
 • – Fără precedent, a ignorat Ordinul Președintelui A.N.A.F. nr. 778/19.02.2016 prin care, începând cu data de 25.02.2016 a fost numit șef serviciu, provocând astfel un blocaj al Activității de Inspecție Fiscală, în sensul că din efectivul de trei (3) servicii de inspecție fiscală persoane juridice, două dintre ele, respectiv nr. 1 și 3, s-au aflat în imposibilitatea de a desfășura activitatea, nefiind emise ordine de serviciu. Pentru serviciul inspecție fiscală persoane juridice nr. 1 nu au fost emise ordine de serviciu pentru perioada 26 ianuarie – 05 aprilie 2016, iar pentru serviciul inspecție fiscală persoane juridice nr.3 nu s-au emis ordine de serviciu în perioada 01 februarie – 05 aprilie 2016. În acest interval de timp, inspectorii au stat la sediul AJFP Teleorman, fără a desfășura activități de inspecție fiscală. Toate acestea datorită d-nei Director Mitroi Floriana care prin minciună a reușit să inducă în eroare conducerea ANAF, în sensul că întocmea tot felul de referate mincinoase cu scopul ca la aceste servicii să fie numit un alt șef de serviciu decât cel numit de Președintele ANAF.
 • – Blocajul generat de dna Mitroi Floriana a avut, în mod evident, scopul de a menține controlul absolut asupra mediului în care se desfășoară activitatea A.I.F., a modului de selecție a contribuabililor verificați, precum și a direcției și metodelor pe care, de nenumărate ori, a încercat să le impună echipelor de inspecție fiscală, dorind să obțină finalizarea inspecțiilor fiscale într-un mod abuziv, neconform cu realitatea și vădit ilegal.
 • – Totodată vă mai aducem la cunoștință că personalul din cadrul A.I.F. Teleorman este unul cu vechime, statornic și dorește să își desfășoare în continuare activitatea într-un mod profesionist, într-un cadru de muncă normal și legal, fără presiuni și șicane nejustificate.
 • – Pe lângă cele descrise mai sus vă mai aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de actele de control:
  • A.) Legat de inspecția fiscală la SC SAVA SA Nanov, acțiune finalizată în luna martie 2013 dar, din cauza dnei Mitroi Floriana, acesta nu a fost introdus în programul informatic PHOENIX și nu este finalizat nici la această dată. Au avut loc două discuții finale, au fost înaintate două proiecte de raport, dar doamna director refuză aprobarea acestuia fără a avea la bază nici un motiv legal. Până în acest moment au fost înaintate către dna director aproximativ cinci sau șase proiecte de raport, avizate de trei șefi de serviciu, dar de fiecare dată dna director mai găsește o virgulă pentru a nu semna. Cu încălcarea procedurilor a întocmit un referat de refacere a inspecției fiscale în care, fără să aducă la cunoștința conducerii A.I.F. din cadrul DGRFP Ploiești toate aspectele din derularea inspecției fiscale, a solicitat refacerea inspecției fiscale de către o altă echipă și un alt șef de serviciu. Acest referat a fost aprobat de Dl Director Fatu Marin, dar la discuția purtată la sediul DGRFP Ploiești din data de 13.09.2016, i s-a reproșat faptul că dna director nu a comunicat în acel referat toate informațiile. Fără știința șefului de serviciu (acesta fiind în concediu) a dat ordin înlocuitorului acestuia să emită ordin de serviciu. La refuzul acestuia de a emite ordinul de serviciu, a dat dispoziție unui inspector din cadrul Biroului Selectare, Programe și Analiză Inspecție Fiscală să emită ordin de serviciu. Noul șef de serviciu și noua echipă de inspecție fiscală nominalizată să efectueze inspecția fiscală au refuzat să meargă la această verificare, motiv pentru care acel ordin de serviciu împreună cu dosarul acțiunii se află la dna director.
  • B.) În luna septembrie 2016 trebuia să se încheie inspecția fiscală la SC FLORVIKI SRL Nanov. A fost încheiat raportul de inspecție fiscală și înaintat dnei directoare, apoi inspectorii au fost puși să întocmească alte adrese, să caute alte date și informații. A fost încheiat un nou proiect de raport de inspecție fiscală, înaintat dnei directoare, dar nu a fost semnat nici până în prezent (octombrie 2016).
  • C.) Inspecția fiscală desfășurată la SC INA MOD SRL a fost finalizată prin Raportul de inspecție fiscală nr. F-TR 169/22. 07. 2016 și a fost generată Decizia de impunere nr. F-TR 201/22.07.2016. Menționăm că după introducerea în programul informatic PHOENIX a Raportului de inspecție fiscală, echipa de inspecție a constatat că nu au fost cuprinse sumele suplimentare în relația comercială cu SC PRONTO MODA SRL, motiv pentru care au solicitat către Șef administrație adjunct Mitroi Floriana introducerea unor sume suplimentare astfel:
   • – impozit pe profit în sumă de 425.570 lei;
   • – TVA în sumă de 385.923 lei.

Astfel, am solicitat acordul pentru corectarea Raportului de inspecție fiscală nr. F-TR 169/22.07.2016 și a Deciziei de impunere nr. F-TR 201/22.07 2016, conform Referat înaintat cu adresele 3717/16.09.2016 și 3892/20.09.2016.

Precizăm că până la data prezentei Raportului de inspecție fiscală nr. F-TR 169/22/07.2016 și a Deciziei de impunere nr. F-TR 201/22.07.2016 nu au fost comunicate către SC INA MOD SRL și nici către AJFP Giurgiu.

Până la data prezentei nu s-a primit răspuns la Referatul pentru îndreptarea erorilor materiale și nici nu au fost introduse diferențele de sume suplimentare.

 • D.) În data de 03.02.2016, s-a finalizat o inspecție fiscală parțială (reverificare) la SC PANOREA TEXTIL SRL, care s-a desfășurat în perioada : 14 .09.2015 – 02.10.2015, 09.10.2015, 26 – 28.10.2015, 12.11.2015, 19.11.2015, 17.12.2015, 01-03.02.2016;
 • În data de 25.02.2016, s-a finalizat o inspecție fiscală parțială (insolvență) la SC PANOREA TEXTIL SRL, care s-a desfășurat în perioada : 04.02.2016 – 15.02.2016 și 24.02.2016 – 25.02.2016.
 • Pentru ambele acțiuni de inspecție fiscală au fost luate declarații de final reprezentantului legal al contribuabilului, totodată fiind aduse la cunoștința acestuia constatările și consecințele fiscale ale acestora care au rezultat în urma inspecțiilor fiscale respective;
 • Au fost prezentate în termene legale Proiectele de Raport de Inspecție Fiscală, atât contribuabilului verificat cât și Conducătorului Activității de Inspecție Fiscală, vizate și asumate de către Șeful de Serviciu, precum și de organele de inspecție fiscală;
 • Debitele suplimentare de plată rezultate în urma inspecțiilor fiscale respective, au fost cuantificate și înscrise în vederea comunicării în termen către Serviciul Juridic din cadrul AJFP Teleorman, în adresele comunicate acestora.

Până la data întocmirii prezentei, vă informăm că nu s-au emis Rapoarte de Inspecție Fiscală și Decizii de Impunere întrucât acestea nu sunt generate și aprobate în aplicația informatică Phoenix, iar organele de inspecție fiscală se află în imposibilitatea de a putea emite documentele respective fără ca acestea să fie aprobate de Conducătorul Activității de Inspecție Fiscală. Deasemenea nu au fost transmise la biroul juridic sumele necesare înscrierii la masa credală.

 • E) SC SABER INDUSTRY SRL – a fost încheiată inspecția fiscală (reverificare), a fost înaintat proiectul de raport de inspecție fiscală către d-na. director Mitroi Floriana, dar d-na. director refuză semnarea acestuia pentru motive cu care echipa de inspecție fiscală și șeful serviciului nu este de acord. Menționăm că anterior a mai fost încheiată o inspecție fiscală la SC SABER INDUSTRY SRL, și aceeași speță a fost tratată identic cu modul în care a fost tratată la această inspecție. Mai mult, chiar în decizia de desființare a deciziei de impunere se dă dreptate modului de interpretare de către echipa de inspecție.
 • F) SC EUROFOND SRL – inspecție fiscală încheiată și predat proiectul de raport de inspecție fiscală către d-na director, dar aceasta a refuzat semnarea acestuia și a solicitat controale încrucișate și emiterea de adrese de solicitare documente de la agenți economici cu care agentul economic a desfășurat relații de afaceri. Rezultatele nu au relevanță în constatările inspecției fiscale, acestea ducând doar la întârzierea finalizării acțiunii, și implicit la întârzierea înscrierii la masa credală.
 • G) SC BIT BAD AGRICULTURA SRL

A fost întocmită Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate și înaintată spre aprobare d-nei director, împreună cu adresele de înaintare, d-na director refuză aprobarea și semnarea documentelor fără nicio explicație. În luna iunie 2016, SC BIT BAD AGRICULTURA SRL a solicitat emiterea deciziei de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate.

A fost întocmită o altă documentație și înaintată spre aprobare și semnare de către d-na director dar până la data aceasta nu a aprobat și nici nu a respins aceste documente.

 • H) Organele de inspecție fiscală delegate pentru efectuarea inspecției parțiale la SC DEMOSCRAP MARKET SRL – Giurgiu au mai fost angrenate în aceeași perioadă în alte două inspecții (SC FLORVIKI SRL -Nanov și SC EUROFOND SRL-Alexandria).

Cu toate acestea, șeful de administrație adjunct, Mitroi Floriana a solicitat justificarea timpului de lucru la SC DEMOSCRAP MARKET SRL.

De asemenea, în legătură cu inspecția fiscală demarată la SC DEMOSCRAP MARKET SRL, precizăm următoarele:

 • în urma deplasării la sediul social din localitatea Valea Dragului, județul Giurgiu, nu s-a putut lua legătura cu administratorul societății sau un reprezentant legal al acestuia;
 • întrucât nu s-a putut lua legătura cu administratorul societății sau un reprezentant legal al acestuia a fost întocmită invitația, transmisă atât la domiciliul fiscal al societății cât și la domiciliul administratorului și la punctul de lucru din localitatea PITOI, județul Argeș;
 • invitațiile la două dintre locații au fost returnate de către Poșta Română, având înscrisă pe plic mențiunea ”adresă necunoscută”, ”firmă necunoscută”.
 • invitațiile împreună cu avizul de inspecție au fost publicate pe site-ul ANAF;
 • de la data publicării pe site-ul ANAF, organele de inspecție fiscală trebuie să aștepte 15 zile și apoi să întocmească somația (data întocmirii somației – 12.10.2016);
 • au fost întocmite adrese de solicitare de date și informații la clienții/furnizorii SC DEMOSCRAP MARKET SRL pentru stabilirea realității operațiunilor efectuate;
 • organele de inspecție au solicitat în repetate rânduri emiterea unui ordin de serviciu la altă acțiune programată a se desfășura în perioada următoare, dar fără nici un rezultat.”

Faptul că lucrurile se întâmplă chiar așa a fost confirmat de un control al Curții de Conturi, care a găsit blocate în sertare o mulțime de acte de control care depășiseră termenul legal de finalizare, dar și altele finalizate, care așteptau. Ce? Numai doamna director știe.

Sursele noastre spun că i s-au imputat peste 20 de miliarde de lei vechi. Ceea ce nu știm încă este cât mai întârzie raportul Curții de Conturi până să devină public.

Ori și-o fi băgat doamna sau dracul coada și mai avem de așteptat?

N-ar fi de mirare, având în vedere că după petiția subalternilor, a primit o sancțiune de mai mare râsul, și face ce vrea în continuare. Și, culmea tupeului, se judecă cu șefii care au sancționat-o.

Mai nou, simțindu-se izolată de colegi, a făcut echipă cu două doamne din branșă, de la Turnu Măgurele, care-i execută orbește ordinele, fără rațiune, fără profesionalism și demnitate.

Dovedind că proverbul “năravul din fire, n-are lecuire” e adevărat, a profitat de schimbarea conducerii și, până să se instaleze noul director, a transmis cu semnătura “pentru”, ca la primăriile rurale, o notificare care intră în contradicție totală cu realitatea. Pentru că o altă notificare, semnată de fostul șef al DGFP Teleorman, invita reprezentanții firmei la sediul unității fiscale pentru efectuarea unor corecturi, doamna Mitroi n-a ținut cont de faptul acesta și a luat decizia de a respinge o solicitare pe care firma n-a făcut-o, supunându-se solicitării anterioare.

Și în timp ce doamna își făcea de cap, un profesionist ca Lefterie Comănescu își făcea bagajele să meargă la Galați, pentru că e în pragul pensionării și n-are încotro.

Iar dacă pe linie profesională doamna Mitroi sfidează Codul de procedură fiscală și Codul etic, când vine vorba de bunăstarea materială sfidează chiar și legea.

Pentru că din 2010 familia Mitroi deține o firmă de profil, SC CONTEXPERT V&S SRL, iar doamna Mitroi a obținut aproape toate specializările care au legătură cu domeniul fiscal: expert contabil, expert evaluator – legitimație nr. 14.233, auditor financiar – certificat nr. 2156, consultant fiscal – nr. carnet 495.

Numai că nici firma, nici veniturile obținute de soț ca administrator nu apar în declarațiile de avere ale doamnei Mitroi, așa cum nu apar nici veniturile doamnei, deși nu sunt deloc de neglijat. Astfel, pe un site de prezentare, auditorul financiar Florian Mitroi oferă serviciu contra sumei de 500 lei, negociabil, în funcție de complexitatea lucrării, iar portofoliul de clienți se ridică la 25 de entități.

Lanțul de iubire dintre șefa de birou și clienți s-a rupt în 2012, când perspectiva numirii într-o funcție de conducere superioară a obligat-o să se declare nonactivă.

Dar a rămas firma, care, întâmplător sau nu, are aceeași adresă cu pluricalificata doamnă de la fisc, așa cum reiese de pe toate prezentările on-line ale acesteia.

Și pentru că soțul are altă calificare decât cea de finanțist, fiind văzut adesea la tejghea, a fost cooptat în calitate de reprezentant și asociat un expert contabil calificat, care are și el un birou de consultanță la Roșiorii de Vede.

La un moment dat, expertul contabil asociat a constituit puntea de legătură între doamna și Interagro, el fiind numit cenzor la firma de turism a imperiului lui Ioan Niculae, funcție pe care a deținut-o până în 2015, când firma desprinsă din fabrica de țevi sudate “Zimtub”, care aparținea fabricii, a intrat, se pare, în insolvență.

Cum de n-a sesizat nimeni aceste incompatibilități e de mirare, având în vedere că vigilența ANI stă cu ochii pe bieții primari ca pe butelie și mulți dintre ei și-au pierdut mandatele pentru că aveau un boutiq amărât ori nu se retrăseseră la timp din vreun SRL de doi bani.

Iar dacă ANI nu mai face față, o sesizăm noi pe această cale că doamna Mitroi și alții ca ea, din domeniul fiscal, țin câte 25 de evidențe, direct sau mascat, în timp ce adevărații profesioniști abia își duc zilele de azi pe mâine.

Sesizăm și DNA, singura instituție de care se mai tem acești carii care rod măduva spinării economice a țării, pentru că se pare că cei detașați la Fisc de SRI, se pare că au cam dormit în cizme, sau mai grav, sunt pe mână cu asemenea indivizi, care vor să distrugă capitalul românesc, ceea ce i-ar transforma în trădători de țară.

Iar atunci când la vârf există asemenea indivizi, care terorizează subalternii și agenții economici serioși, mica evaziune, care înseamnă totuși miliarde bune de euro, înflorește. Cum se întâmplă chiar în comuna natală a doamnei Floriana Mitroi, Țigănești. Pe marginea drumului județean, în fața unei gospodării, funcționează un magazine ambulant care oferă, pe lângă mere, ceapă porumb și cartofi, produse accizabile cum sunt vinul și țuica. Nici vorbă de casă de marcat sau de condiții sanitare. Și-ar mai permite cineva așa ceva dacă n-ar fi fratele doamnei șefe?

Alții, pentru 30 de lei plus în gestiune, au primit amenzi de până la 15.000 lei sau pentru că au bătut pe casa de marcat “zahăr” în loc de “zahăr diamant” au primit 3000 lei amendă de la Antifraudă.

Vă întrebăm noi, domnilor de la Antifraudă, de ce ocoliți această prăvălie ambulantă? Așteptăm să ne transmiteți măsura pe care ați luat-o, domnilor de la Antifraudă.

Agenții economici, și nu puțini, vor da dovadă de solidaritate și în termen de 20 de zile vor face un miting și chiar o grevă a foamei, și poate că atunci se vor sesiza organismele abilitate și chiar organizațiile pentru drepturile omului.

Domnilor pesediști de la guvernare, ăsta e programul și stilul de lucru pe care-l invocați în Parlament, în presă și televiziuni, sau cumva acest program e doar o păcăleală, în realitate programul de prevenție și alte înlesniri fiind doar pentru firmele voastre? Altfel nu se explică de ce atâta susținere pentru această doamnă Mitroi, pentru care abuzul în serviciu e un mod de-a fi (poate veți înțelege de ce s-a umplut strada de oameni când ați vrut să-l abrogați). Luați o idée, domnilor guvernanți PSD: întâi eliminați acești indivizi iar mai apoi puteți elimina abuzul în serviciu.

Așteptăm în continuare sesizări de la agenții economici care au fost abuzați pe nedrept.

Ziarul Mara