Până pe 31 iulie * Fermierii pot depune cererile pentru obținerea ajutorului de stat la motorină

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii și pe ceilalți potenţiali beneficiari că, până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie – 30 iunie 2020 (trim. II al anului 2020).

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de către administrator / reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. De ajutor de stat pentru motorina utilizată benficiază fermierii din sectorul vegetal și cei din sectorul creșterii animalelor, precum și companiile din sectorul îmbunătățirilor funciare.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  • documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
  • situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;
  • copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  • copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
  • adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice : poșta electronică, fax etc / servicii poștale / încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de APIA (accesibil de pe internet la adresa http://213.177.4.194:8084/) / depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă cererea de acord de finanțare.

Documentele postate / transmise vor sta la baza operării / verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.

George ZAVERA