E lege ! Registrul agricol se va ține în format electronic

Din data de 1 ianuarie 2018, conform noilor prevederi ale legii, registrul agricol se organizează și se completează la zi în format electronic. În noua lege sunt schimbări importante referitor la termenele pe care proprietarii de terenuri agricole și animale trebuie să le declare la primării, altfel riscă să plătească amenzi. Registrul agricol constituie baza de date pentru acordarea subvențiilor agricole.

Așa cum se precizează în lege, în scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale, autoritățile administrației publice din comune, orașe și municipii organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol. Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe fiecare localitate componentă a unității administrativ-teritoriale, cu obligația de a se interconecta cu Registrul agricol național (RAN), în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. La nivel național Registrul agricol național (RAN) este implementat, dezvoltat și administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Deși de la 1 ianuarie 2018 legea organizării registrului agricol în format electronic intră în vigoare, acolo unde capacitatea administrativă a unităților teritoriale nu permite ținerea registrului în format electronic se lasă Consiliilor locale posibilitatea de a aproba, la propunerea primarului, organizarea în continuare a registrului agricol pe format de hârtie.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, orașe și municipii de către persoanele cărora le revine, prin dispoziție a primarului, obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN).

Secretarul comunei, orașului, municipiului coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol și de transmiterea datelor către Registrul agricol național (RAN).

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

Între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri.

Între prima și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

George ZAVERA