DSP Teleorman: Un post de chimist scos la concurs

Direcția de Sănătate Publică Teleorman organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, conform OMS nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Este vorba despre un post de chimist- specialitatea chimie- Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- Laborator Chimie sanitară și/sau toxicologie.

Se pot înscrie la concurs chimiști debutanți, chimiști, chimiști specialiști sau chimiști principali.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din OMS nr.869/2015 și se depun la Biroul RUNOS în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului de concurs.

Dosarele vor conține: cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; copia de pe diploma de licență; copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sanctiunile prevăzute la art. 39 alin. (l) lit. c) din Legea 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog, chimist; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa 3 la ordin; cazier judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; chitanța de plată a taxei de concurs; copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele solicitate vor fi însotite de originale, pentru certificarea conform cu originalul.

Tematica și bibliografia pentru concursul de ocupare a postului vacant este cea pentru examenul de obținere a titlului de chimist specialist- specialitatea chimie sanitară.

Cornelia RĂDULESCU