DSP Teleorman: Proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

Dosarele de înscriere în vederea recrutării și selecției specialiștilor- asistent medical comunitar și mediator sanitar – grup țintă, care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul județean al activității de asistență medicală comunitară de la sediul DSP Judeţeană.

Asistentul medical comunitar va acorda servicii de asistenţă medicală comunitară ȋn scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei apartinând grupurilor vulnerabile, din localitățile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităţilor cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale și serviciile educaționale în perioada derulării proiectului, iar locul de desfășurare a activității va fi UAT/Centrul Comunitar Integrat + teren.

Mediatorul sanitar va facilita accesul persoanelor de etnie rromă, din localitățile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale pe perioada derulării proiectului, locul de desfășurare a activității fiind același.

Pentru înscriere, persoanele interesate pentru ocuparea poziției de asistent medical comunitar și de mediator sanitar trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: să aibe cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoașterea limbii române, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exerciţiu; o stare de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, a unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, a unei infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Informații suplimentare se pot găsi pe site-ul DSP Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU