DSP Teleorman: Concurs pentru un post de chimist

Direcția de Sănătate Publică Teleorman organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, conform OMS nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea postului este CHIMIST- specialitatea chimie- Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- Laborator Chimie sanitară și/sau toxicologie.

Se pot înscrie la concurs chimiști debutanți, chimiști, chimiști specialiști sau chimiști principali.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din OMS nr.869/2015 și se depun la Biroul RUNOS în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului de concurs: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie de pe diploma de licență; c) copia certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (l) lit. c) din Legea 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimistilor în sistemul sanitar din Romania; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin; f) cazier judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanța de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele solicitate vor fi însotite de originale, pentru certificare conform cu originalul.

Documentele prevăzute la lit. d), f) si g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica și bibliografia pentru concursul de ocupare a postului vacant este cea pentru examenul de obținere a titlului de chimist specialist, specialitatea chimie sanitară.

Cornelia RĂDULESCU