DSP Teleorman angajează un biolog debutant

Direcția de Sănătate Publică Teleorman demarează procedura de angajare pe o perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza prevederilor legale, a unui biolog debutant în Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- Diagnostic microbiologic.

Condițiile generale de participare sunt: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoașterea limbii române, scris și vorbit; vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului; să nu fie condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

La înscrierea pentru angajarea pe postul de biolog debutant, candidatii vor trimite dosarul electronic, în perioada 18-21 decembrie 2020 (ora 14.00), prin e-mail, în format pdf, într-un singur mesaj, pe adresa: runostr@dsptr.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie „dosar concurs biolog” și numele persoanei.

Detalii cu privire la actele care trebuie depuse pot fi găsite pe site-ul DSP Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU