DSP Teleorman * Angajări fără concurs, pe o perioadă determinată

Direcția de Sănătate Publică Teleorman demarează procedura de angajare pe o perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, a personalului contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza prevederilor art.21 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic si în baza prevederilor OMS nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de executie și conducere, pe perioada determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează: 2 medici special

iști, specialitatea epidemiologie- Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile; 1 medic specialist, specialitatea igienă- Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă; 1 medic specialist, specialitatea medicina de familie- Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă; 1 medic specialist, specialitatea medicina de laborator- Laboratorul de diagnostic și investigare în sănatate publică- Diagnostic microbiologic; 1 biolog- Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- Diagnostic microbiologic; 1 asistent medical igienă și sănătate publică- Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viața și muncă; 1 șofer I- Biroul Administrativ și Mentenanță.

Condițiile generale de participare pentru toate posturile sunt: cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania; cunoașterea limbii române, scris și vorbit; vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului; fără condamnare pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidații vor trimite dosarul electronic, în perioada 28-29 iulie 2020, orele 8,00 – 16,00, prin e-mail, în format pdf, într-un singur mesaj.

Cornelia RĂDULESCU