DGASPC Teleorman * Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean, cu activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislației în domeniu.

Atribuțiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt: stabilește încadrarea adultului în grad de handicap;

Stabilește, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de muncă; stabilește măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii; reevaluează periodic sau la sesizarea direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum și celelalte măsuri de protecție a adulților cu handicap; revocă sau înlocuiește măsura de protecție stabilită, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecție stabilite; solutionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist; promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activitățile pe care le întreprind.

Încadrarea în grad de handicap se face în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 762/1992/ 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Gradele de handicap sunt: uşor (IV), mediu (III), accentuat (II) şi grav (I).

Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Comisia de evaluare se întruneste obligatoriu o dată pe săptămână în ședinte ordinare, în zi de joi și ori de câte ori este necesar în ședinte extraordinare, la convocarea președintelui.

Comisia de evaluare solutionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către serviciul de evaluare complexă.

Comisia de evaluare competentă să soluționeze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o masură de protecție este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau resedința persoanei în cauză.

Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare și aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială în alta.

Certificatul de încadrare în grad de handicap și programul individual de integrare și reabilitare socială se comunică prin poștă, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, după caz, părinților/reprezentanților legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de evaluare.

Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

Cornelia RĂDULESCU