Casa Judeţeană de Pensii Teleorman – Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Conferinţa de presă susţinută ieri de către directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Teleorman, economist Florea Emilian Bomboe, a fost axată pe trei teme deosebit de importante, fiind prezentate informări detaliate privind sistemul de asigurare pentru accidente şi boli profesionale, indemnizaţiile de asigurări sociale prevăzute de lege şi ajutorul de deces. Azi vom vorbi pe larg despre Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, urmând ca în ziarul nostru de mâine să prezentăm în detaliu şi conţinutul informării privind indemnizaţiile de asigurări sociale prevăzute de lege, precum şi condiţiile în care se acordă ajutorul de deces.
Conform Legii nr. 346/5.06.2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în urma contribuţiilor angajatorilor la fondul special constituit în acest sens statul asigură protecţia socială a salariaţilor în cazul diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Contribuţiile pe care angajatorii şi persoanele fizice care încheie contracte de asigurare trebuie să le achite lunar sunt diferenţiate în funcţie de riscul activităţii desfăşurate. Prin efectul acestei Legi, sunt asigurate în mod obligatoriu: persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, precum şi funcţionarii publici;
– persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe perioada mandatului;
– şomerii, pe toată perioada efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate conform legii;
– ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată perioada efectuării practicii profesionale.
De asemenea, în baza Legii 346/2002, au obligaţia de a se asigura, pe bază de contract individual, toate persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:
– asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
– comanditaţi, administratori sau manageri;
– persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente;
– membri ai asociaţiei familiale;
– persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
– persoane angajate în instituţii internaţionale;
– proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;
– persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier;
– membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură.
Au calitatea de asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi cetăţenii străini sau apatrizii care prestează muncă pentru angajatori români, pentru perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România.
Pentru încheierea contractelor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi stabilirea cuantumului contribuţiilor datorate, angajatorii şi celelalte persoanele asigurate au obligaţia de a comunica asiguratorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, numărul de angajaţi, domeniul de activitate conform CAEN, fondul de salarii şi orice alte informaţii solicitate în acest scop. Declaraţia scrisă se depune la sediul asiguratorului, respectiv la Casa Judeţeană de Pensii, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice sau a începerii raporturilor de muncă.
Persoanele cuprinse în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot beneficia de o serie de drepturi, între care şi :
– reabilitare medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
– reabilitare şi reconversie profesională;
– indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
– indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă;
– compensaţii pentru atingerea integrităţii;
– despăgubiri în caz de deces;
– rambursări de cheltuieli, în cazurile prevăzute de lege.
Respectarea prevederilor Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, indiferent de forma juridică şi de proprietate, este imperativă şi obligatorie. Încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor pentru săvârşirea acestora revine în sarcina personalului împuternicit al Casei Naţionale de Pensii şi al Caselor Judeţene de Pensii. În perioada ce urmează, personalul din cadrul Compartimentului Accidente de Muncă şi Boli Profesionale al Casei Judeţene de Pensii Teleorman va efectua o amplă acţiune de control privind modul în care angajatorii respectă prevederile Legii 346/2002 privind asigurarea de muncă şi boli profesionale.

George ZAVERA