CAS Teleorman: Raport de activitate

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, ca instituție publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, își desfășoară activitatea potrivit atribuțiilor conferite de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman a fost și este în continuare gestionarea bugetului aprobat, respectând politica și strategia unitară stabilită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcționarea sistemului la nivel local.

Principalele activități desfășurate de CAS Teleorman în luna decembrie 2018 au fost: administrarea bugetului propriu; asigurarea asistentei medicale prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale si decontarea contravalorii acestora; monitorizarea serviciilor medicale furnizate și nivelul tarifelor acestora; furnizarea de consultanță și asistență în problemele asigurărilor sociale de sănătate și ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor și furnizorilor de servicii medicale.

In luna decembrie 2018 au fost înregistrate 166 cereri pentru carduri pierdute sau furate și 3 cereri pentru schimbarea numelui.

In aceasta lună au mai fost eliberate 755 adeverinte în baza cărora asigurații pot beneficia de servicii medicale, adeverințe eliberate atât pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și nu au tipărite carduri naționale, cât și pentru alte persoane aflate în alte situații în care până în prezent nu au intrat în posesia cardului național.

La baza contractelor cu furnizorii de servicii medicale stă evaluarea acestora, urmărindu-se astfel condițiile de lucru optime și dotarea corespunzatoare a cabinetelor medicale, laboratoarelor de analize medicale, spitale, farmacii etc. In acest sens sunt evaluați toți furnizorii de servicii medicale care au solicitat încheierea de contracte cu CJAS, cât și furnizorii care deja sunt în relații contractuale cu CJAS, acestia din urmă la o perioada de 2 ani.

Decontarea, în luna decembrie 2018, a serviciilor medicale, s-a realizat în cadrul prevederilor bugetare aprobate și conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale.

In luna decembrie 2018 au fost înregistrate 89 cereri pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate și au fost eliberate 7 formulare europene, pentru persoane care necesită asistență medicală pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

Au fost acordate 1004 decizii pentru procurarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice unui număr de 513 asigurați, în valoare de 597810,30 lei.

Cornelia RĂDULESCU