CAS Teleorman: Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie

Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie cuprinde patru tipuri de servicii medicale: consultații pentru situațiile de urgență medico-chirurgicale; consultații pentru supravegherea și depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic; consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lehuziei; consultații pentru acordarea de planificare familială.

Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicale constau în aistență medicală de urgență (anamneză, examen clinic și tratament) și se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de specialitate.

Medicul de specialitate acordă primul ajutor și, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate sau solicită ambulanță.

Se asigură o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, iar condițiile acordării se stabilesc prin norme.

Depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic include, după caz, diagnostic prezumtiv și trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare și tratament. Bolile cu potențial endemo-epidemic sunt cele prevăzute în anexa la HC nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale și bolile infecto-contagioase din grupa 1, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de cotizare. Și în acest caz se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic.

Consultațiile pentru monitorizarea evoluției sarcinii și lehuziei și consultațiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială se detaliază în norme de la data intrării în vigoare a dispozițiilor art. 220 și art. 2621 din Legea 95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de specialitate.

Cornelia RĂDULESCU