CAS Teleorman: Îngrijirile medicale la domiciliu

Îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de astfel de servicii, persoane fizice sau juridice autorizate și evaluate în condițiile legii, altele decât medicii de familie, care au încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe baza de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ținând seama de starea de sănătate a asiguratului și statusul de performanță ECOG al acestuia.

Medicii din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii de familie, recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecințăa consultației medicale raportate la casa de asigurări de sănătate.

În funcție de statusul de performanță ECOG, bolnavul poate fi incapabil să desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau în pat peste 50% din timpul zilei, necesitând sprijin pentru îngrijirea de bază (statusul de performanță ECOG 3) sau complet imobilizat la pat, fiind dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (statusul de performanță ECOG 4).

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman precizează că dosarele pentru îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse și de alte persoane decât beneficiarii acestor îngrijiri în următoarele condiții: rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinți, soț/soție, copii) pot depune dosarele fără împuternicire din partea beneficiarilor și fără să fie necesară prezența beneficiarilor la ghișeele caselor de asigurări de sănătate; tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/curatela, fără prezența beneficiarilor; alte persoane decât beneficiarii pot depune dosarele pe baza unui act notarial care împuternicește respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor. Actul notarial poate fi emis pentru o perioadă lungă de timp, nefiind necesară reînnoirea acestuia la o nouă depunere a dosarului.

În cazuri deosebite, dacă asiguratul care necesită îngrijiri la domiciliu este nedeplasabil și nu are pe cine să împuternicească pentru depunerea dosarului, acesta poate anunța casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află (telefonic sau prin alt mijloc de comunicare), iar un funcționar public al acesteia îl va consilia pentru soluționarea problemei.

Documentele necesare pentru obținerea deciziei de acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu sunt: o cerere prin care se solicită aceste îngrijiri, copia actului de identitate, recomandare de la medicul de specialitate sau de la medicul de familie și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că afecțiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

Aceste documente se depun la casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul.

Cornelia RĂDULESCU