CAS Teleorman: folosirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță și a serviciilor poștale

În contextul actual, datorat pandemiei, pentru diminuarea riscului de infectare, Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman face apel la toți partenerii din sistemul asigurărilor de sănătate (asigurați, furnizori de servicii medicale, angajatori) pentru folosirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță (fax, e-mail) și a serviciilor poștale pentru toate solicitărilor transmise acestei instituții.

Prin Hotărârea nr. 924/ 28 oct. 2020 privind completarea anexei 2 la HG nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate dispoziții aplicabile până la data de 31 decembrie 2020 în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2.

Astfel, art. 240 precizează: „Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I și II, soț/soție, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de către orice persoană, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente cu și fără contribuție personală/dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive și a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora. Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților.”

Pentru rezolvarea unor probleme urgente legate de calitatea de asigurat, CAS Teleorman pune la dispoziție numerele de telefon 0247316964 și 027317084, tasta corespunzătoare fiecărui compartiment fiind: 0- Secretariat; 1- Evidență asigurați; 2- Card european; 3- Formulare europene; 4- Dispozitive medicale; 5- Deblocări carduri; 6- Relații publice; 7- Tehnologia informației; 8- Concedii medicale; 9- fax.

Se mai poate contacta CAS Teleorman prin adresa de e-mail info@castr.ro sau TELVERDE 0800800958.

Cornelia RĂDULESCU