CAS Teleorman: Contracte cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii

În perioada 18-19 octombrie 2018 se primesc cererile însotite de documentele necesare în vederea încheierii de contracte cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitati clinice, pentru persoanele asigurate din județul Teleorman, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistentă.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, trebuie să fie certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

Aceste documente se transmit și în format electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Cornelia RĂDULESCU