Ajutor financiar pentru crearea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pe o perioadă de 12 ani și vizează crearea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, astfel: primă de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile elaborării proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită Prima 1; prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreținere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantației forestiere (maximum 2 ani), precum și pentru compensarea pierderilor de venit agricol, ca urmare a împăduririi, denumită Prima 2.

Valoarea maximă a sprijinului public acordat este de 7.000.000 euro.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc împădurirea de terenuri agricole proprietate a statului sau a unităților administrativ-teritoriale (UAT) beneficiază numai de sprijin acordat în baza Primei 1. În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ-teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Suprafețele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puțin 1 ha pentru trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.

Terenurile din categoria pajiștilor naturale permanente (cu excepția celor afectate de fenomene de degradare a solului), precum și terenurile pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu și climă (Măsura 10) și agicultură ecologică (Măsura 11) nu sunt eligibile pentru sprijin.

Etapele premergătoare depunerii cererii de spijin sunt: identificarea cu sprijinul APIA a suprafețelor care urmează a fi împădurite; elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată); obținerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire.

Etapele aferente depunerii cererii de sprijin, selectării beneficiarilor și semnării angajamentelor sunt: depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA; evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA; selectarea beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea proiectelor depuse depășește alocarea financiară a sesiunii); semnarea angajamentelor de către beneficiarii selectați.

Etapele aferente implementării angajamentului au următoarea ordine: demararea lucrărilor de împădurire (numai după semnarea angajamentului); depunerea anuală a cererilor de plată pentru solicitarea sprijinului; verificarea administrativă și pe teren de către APIA/Garda Forestieră a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament; plata către beneficiar a sprijinului.

Sesiunea 5 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat se desfășoară în perioada 20 iulie-11 decembrie 2020, alocarea financiară fiind de 10.000.000 euro.

Cornelia RĂDULESCU