Activitatea desfășurată de Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu în 2019

Garda Naţională de Mediu este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici numiţi în funcţii publice specifice, în condiţiile legii, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/încetare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control.

Garda Naţională de Mediu are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

În exercitarea atribuţiilor sale, Garda Naţională de Mediu cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate.

Comisarul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în scopul protecţiei mediului, exclusiv pe baza şi în aplicarea prevederilor legale în domeniu, cu respectarea principiilor prevenţiei, imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu îşi desfăşoară activitatea în subordinea Comisariatului General al GNM, organizate ca structuri fără personalitate juridică la nivel de serviciu, conduse de un comisar-şef.

În anul 2019 Comisariatul Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu şi-a desfăşurat activitatea cu 1 comisar-şef, 4 echipe de cîte 2 comisari şi 1 referent .

Activitatea Comisariatului Judeţean Teleorman se desfăşoară conform Planului anual de activităţi aprobat de către Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu.

În anul 2019 Comisariatul Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat, în total 980 inspecţii şi controale, din care: 231- Inspecţii planificate la obiective economice cu impact semnificativ asupra mediului; 749- Inspecţii neplanificate, din care 329- inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare; 34- inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu; 41- inspecţii pentru identificarea de obiective noi; 42- inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii; 3- inspecţii pentru investigarea unor accidente/incidente cu impact asupra mediului; 177- inspecţii dispuse de Comisariatul General; 57- inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse în controalele anterioare; 66- inspecţii efectuate cu alte autorităţi.

Principalele neconformităţi constate în urma acţiunilor de inspecţie şi control efectuate au fost: lipsa solicitării şi obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului; depozitări necontrolate de deşeuri; neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor generate; neinformarea trimestrială a publicului despre consecinţele activităţii desfăşurate asupra mediului; neîntocmirea şi netransmiterea situaţiei semestriale a uleiurilor; nedepunerea la termen a declaraţiilor către Administraţia Fondului pentru Mediu; neluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea incendierii miriştilor; autoritatea administraţiei publice locale nu a actionat pentru refacerea si protectia mediului.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost aplicate 153 sanţiuni contravenţionale principale şi 3 sacţiuni complementare, astfel: 35 avertismente, 118 amenzi contravenţionale în valoare totală de 888.000 lei şi 3 dispoziţii de suspendare a activităţii.

O atenţie deosebită este acordată verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la cetăţeni. Astfel, în anul 2019, la sediul Comisariatului Judetean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu au fost înregistrate 106 sesizări. Dintre acestea, 30 reclamaţii au fost redirecţionate către alte instituţii şi 18 au fost clasate.

Având în vedere prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la sediul Comisariatului Judeţean Telorman al Gărzii Naţionale de Mediu au fost înregistrate 230 documentaţii tehnice în vederea formulării punctelor de vedere.

În baza Ordinului Prefectului Judeţului, în perioada martie-aprilie, Comisariatul Judeţean Teleorman împreună cu SGA Teleorman şi ISU Teleorman a efectuat controale ce au vizat modul de salubrizare al cursurilor de apă, întreţinerea şanţurilor şi rigolelor pe teritoriul administrativ a 54 unităţi administrativ teritoriale.

Cornelia RĂDULESCU